แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2 /2562
คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
ตอนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี. Report Abuse