แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการหางานทำของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปทางมหาวิทยาลัยฯ ขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสต่อไป
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว
ตอนที่ 3 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน
ตอนที่ 4 การศึกษาต่อของบัณฑิต
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
2. เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
3. เลขประจำตัวนักศึกษา *
Your answer
4. เพศ *
5. วัน/เดือน/ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
6. อายุ/ปี *
Your answer
7. วุฒิที่สำเร็จการศึกษา (ชื่อปริญญา) *
8. สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา *
9. คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPA) *
Your answer
10. ที่อยู่ปัจจุบัน/โทรศัพท์/มือถือ/email/Facebook/line ID *
Your answer
11. ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ปกครอง/โทรศัพท์/มือถือ/ *
Your answer
12. ภูมิลำเนาอยู่จังหวัด *
13. ประสบการณ์ทำงาน *
Your answer
14. ความสามารถพิเศษ *
Your answer
15. สถานภาพการทำงานปัจจุบัน *
ตอนที่ 2 สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว
16. ประเภทงานที่ทำ
17. ท่านคิดว่าความรู้ความสามารถพิเศษด้านใดที่ช่วยให้ท่านได้ทำงาน
18. ชื่อตำแหน่งงาน (ระบุ)
Your answer
19. สถานที่ทำงานปัจจุบัน/ชื่อหน่วยงาน/โทรศัพท์/มือถือ/อีเมล/เว็บไซต์
Your answer
20. เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
Your answer
21. ท่านมีความพึงพอใจต่องานที่ทำหรือไม่
22. ถ้าไม่พึงพอใจ โปรดระบุสาเหตุที่สำคัญที่สุด 1 ข้อ ต่อไปนี้
23. หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านได้งานทำในระยะเวลาเท่าไร
24. ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาหรือไม่
25. ท่านสามารถนำความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานที่ทำอยู่ขณะนี้เพียงใด
ตอนที่ 3 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน
26. สาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน โปรดระบุสาเหตุที่สำคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี้
27. ท่านมีปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษาหรือไม่
28. ถ้ามีปัญหาโปรดระบุปัญหาที่สำคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี้
29. ลักษณะงานที่ท่านต้องการ
30. เงินเดือนที่ท่านต้องการ (บาท/เดือน)
Your answer
31. ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการหางานทำ
32. ช่องทางของข้อมูลในการหางานทำ
33. ท่านสามารถทำงานต่างจังหวัดได้หรือไม่
จังหวัดที่ท่านต้องการทำงานมากที่สุด เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย มา 3 จังหวัด
Your answer
35. กรณีทำงานต่างจังหวัดท่านต้องการที่พักหรือไม่
36. ท่านมีใบขับขี่รถยนต์หรือไม่
37. หากมี ท่านมีประเภทใดบ้าง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
38. ท่านมีรถยนต์ส่วนตัวหรือรถจักรยานยนต์หรือไม่
39. ท่านสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (ต่างจังหวัด) ได้หรือไม่
40. ความสามารถทางด้านต่างๆ ของท่าน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
41. ท่านสามารถปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่กำหนดให้ได้หรือไม่
42. ท่านต้องการทำงานกี่วันต่อสัปดาห์
43. ท่านสามารถทำงานล่วงเวลาในวันหยุดได้หรือไม่
44. ท่านสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ในระดับใด
45. ท่านสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป word, excel และ PowerPoint ได้ในระดับใด
46. ทักษะการพิมพ์ดีด ท่านสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้กี่คำต่อนาที ภาษาอังกฤษกี่คำต่อนาที
Your answer
47. ท่านสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ในระดับใด
ท่านความสามารถในการใช้ภาษาใดบ้าง (โปรดระบุมาอย่างน้อย 1 อย่าง)
Your answer
49. ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
ตอนที่ 4 การศึกษาต่อของบัณฑิต
50. ท่านต้องการศึกษาต่อหรือกำลังศึกษาต่อหรือไม่
51. ระดับการศึกษาที่ท่านต้องการศึกษาต่อ/กำลังศึกษาต่อ
52. สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษา/กำลังศึกษาต่อ
53. ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ท่านต้องการศึกษา/กำลังศึกษาต่อ
54. เหตุผลที่ทำให้ท่านตัดสินใจศึกษาต่อ
55. ท่านมีปัญหาในการศึกษาต่อหรือไม่
56. หากมีปัญหาโปรดระบุสาเหตุที่สำคัญ 1 ข้อ
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
57. ท่านคิดว่าในหลักสูตรของสถาบัน ควรเพิ่มรายวิชาหรือความรู้เรื่องใดที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของท่านได้มากยิ่งขึ้น
58. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน
Your answer
59. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสาขาวิชาที่เรียน
Your answer
60. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Udon Thani Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service