แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้สว่นเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อํานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาโรงเรียน ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความเป็นจริงมากที่สุด (คำตอบของคุณจะไม่มีการระบุชื่อ)
ข้อมูลพื้นฐาน
คำชี้แจง : โปรดกรอกข้อมูลพื้นฐานของท่านก่อนทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
💠 คำนำหน้าชื่อ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) *
💠 ชื่อ - นามสกุล ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) *
💠 หมายเลขบัตรประชาชน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy