ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ทุน IRPCT ฝีมือชน วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง
โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจง
ชื่อ-สกุล (นาย/นางสาว) *
Your answer
วัน/เดือน/ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ *
Your answer
สัญชาติ *
Your answer
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
E-mail *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
อาศัยอยู่จังหวัดระยองกี่ปี *
Your answer
กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยม ปีที่3 สถานศึกษา *
Your answer
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5ภาคเรียน/หรือ2ปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50) *
Your answer
บิดาชื่อ *
Your answer
สถานะ (บิดา) *
อายุ (บิดา) *
Your answer
อาชีพบิดา (ระบุ) *
Your answer
บิดามีรายได้เดือนละ *
Your answer
ที่อยู่สามารถติดต่อได้ (บิดา) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (บิดา) *
Your answer
มารดาชื่อ *
Your answer
สถานะ (มารดา) *
อายุ (มารดา) *
Your answer
อาชีพมารดา (ระบุ) *
Your answer
มารดามีรายได้เดือนละ *
Your answer
ที่อยู่สามารถติดต่อได้ (มารดา) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (มารดา) *
Your answer
สถานภาพสมรสของบิดามารดา *
พี่น้องร่วมบิดามารดา รวมผู้สมัครขอรับทุน มีกี่คน ชายกี่คน หญิงกี่คน *
Your answer
ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่เท่าไหร่ *
Your answer
พี่น้องที่กำลังศึกษาอยู่ รวมทั้งสิ้นกี่คน *
Your answer
พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้ว รวมทั้งสิ้นกี่คน *
Your answer
ข้าพเจ้าสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ทุน IRPCT ฝีมือชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service