แบบฟอร์มแนะนำ/เสนอสั่งซื้อหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2559

ขั้นตอนการแนะนำ/เสนอซื้อหนังสือเพื่อนำมาไว้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผู้แนะนำ/เสนอสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบชื่อหนังสือจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ www.arc2.nrru.ac.th ว่ามีบริการแล้วหรือไม่
2. กรอกรายละเอียดของหนังสือและรายละเอียดของผู้แนะนำ/เสนอสั่งซื้อ
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอซื้อหนังสือเฉพาะอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อในกรณีที่รายละเอียดของผู้เสนอซื้อและ/หรือรายละเอียดของหนังสือไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน
  Must contain
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question