แบบสอบถามคุณลักษณะบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมหลังเข้าร่วมปฏิบัติธรรม สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
รหัสนักศึกษา *
Your answer
ตอนที่ 1 ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่เหมาะสมหรือตรงกับคุณลักษณะของตนเองมากที่สุด
ระดับค่าความพึงพอใจของแบบประเมิน
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด
คุณลักษณะบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม *
5
4
3
2
1
มีความซื่อสัตย์สุจริต
ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
เคารพกฏ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคมอย่างเคร่งครัด
มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ
เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็น ความเชื่อ ค่านิยมของผู้อื่น และมีความเป็นประชาธิปไตย
ชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา
มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
ไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว และรักษาความลับของผู้อื่น
มีน้ำใจ รักในการให้บริการ หรือให้การช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยไม่ร้องขอ
มีความอดทนต่อความยากลำบาก และความคิดเห็นที่แตกต่าง/ขัดแย้ง
มีความสุขุม รอบคอบและมีเหตุผล
ใช้จ่ายอย่างประหยัด
มีความโลภหรือหลงในวัตถุนิยม
มีสมาธิในการเรียน
มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม
การแต่งกายสะอาด เรียบร้อย
ให้ความสำคัญต่อความกตัญญูกตเวที
นำหลักศึล 5 มาใช้ในชีวิตประจำวัน
นำหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) หลักอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) สังคหวัตถุ 4 ( ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา) หรือมรรค 8 มาใช้ในการดำรงชีวิตให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุข
คุณลักษณะบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม *
5
4
3
2
1
ระยะเวลาในการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรม/สภาพแวดล้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม
กิจกรรมปฏิบัติธรรม เช่น สวดมนต์ ฝึกสมาธิ เดินจงกรม ทำบุญตักบาตร
การเทศนา การบรรยายหลักธรรม และกิจกรรมของพระอาจารย์ (พระภิกษุ)
ความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรม
1. จากการฝึกปฏิบัติธรรม เช่นการสวดมนต์ การถือศีล การเดินจงกรม ฝึกสมาธิ และการฟังบรรยายธรรมหรือ การเข้าร่วมกิจกรรมร่วมเพื่อน ๆ และอาจารย์ นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้อะไร และได้ประโยชน์อะไร เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ด้านการเรียน การใช้ชีวิตทีดีต่อไป *
Your answer
2. นักศึกษาคิดว่าจะนำศีล 5 และหลักศาสนาพุทธ ด้านต่าง ๆ เช่น พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4 หรือมรรค 8 มาใช้ในชีวิตประจำวัน/ การทำงานได้อย่างไรบ้าง (เขียนอธิบาย หรือยกตัวอย่างประกอบได้) *
Your answer
3. ปัญหาและอุปสรรค *
Your answer
4. ข้อเสนอแนะ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms