แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
1,132 responses
Loading...
Loading responses...
คำชี้แจง
ตอนที่ 1
สังกัด / คณะ / วิทยาลัย / อื่น ๆ
No responses yet for this question.
สถานภาพ
No responses yet for this question.
ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
No responses yet for this question.
ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
No responses yet for this question.
ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ)
คณะกรรมการอื่นๆ (โปรดระบุ)
No responses yet for this question.
ข้อมูลส่วนบุคคล บุคลากร
บุคลากร
No responses yet for this question.
ข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลทั่วไป
บริษัท / ร้านค้า
No responses yet for this question.
อื่นๆ
No responses yet for this question.
รายการประเมิน
ตอนที่ 2
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
No responses yet for this question.
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
No responses yet for this question.
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
No responses yet for this question.
ด้านคุณภาพการให้บริการ
No responses yet for this question.
ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (โปรดระบุหน่วยงาน)
No responses yet for this question.
ตอนที่ 4
เคยใช้งานระบบ SWU-ERP
No responses yet for this question.
รายการประเมิน (ผู้ใช้งานระบบ SWU-ERP)
ตอนที่ 4
การบริการด้านสารสนเทศ (เฉพาะผู้ใช้งานระบบ SWU-ERP)
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service
.