Formularz zgłoszeniowy na spotkanie konsultacyjne on-line dot. opracowania koncepcji sieci szlaków rowerowych  na obszarze Lokalnych Grup Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" oraz "Brynica to nie granica"
Spotkanie z uwagi na obecną sytuację i obostrzenia zostanie przeprowadzone hybrydowo w dniu 25 lutego 2021 r. w godz. 9:00 – 15:00

Na podanego w formularzu maila w późniejszym terminie zostanie przesłany link do spotkania.

Gdy prześlesz ten formularz, Twój adres e-mail zostanie zarejestrowany.
lgd@lgd-brynica.pl to nie Ty? Przełącz konto
Email *
Imię, nazwisko *
Mieszkam w gminie *
Telefon *
E-mail *
Uzasadnij, dlaczego chcesz wziąć udział w spotkaniu (jakie jest Twoje zainteresowanie turystyką rowerową, jak często jeździsz na rowerze np. dwa razy w tygodniu niezależnie od pogody, tylko w weekendy, tylko w sezonie itp.) *
Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" zastrzega sobie prawo do wyboru osób.
Ilość miejsc jest ograniczona.
I.
Obowiązek informacyjny – art. 13 ust 1. i 2  RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

- administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” z siedzibą w Pyrzowicach, ul. Centralna 5, 42-625 Ożarowice,

- podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 oraz innych programów/ projektów przyczyniających się do realizacji zadań statutowych oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”,

- dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia wsparcia i obsługi inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz innych programów/projektów przyczyniających się do realizacji zadań statutowych oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania,

- dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym jak i uprawnionym organom (np. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa); dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,

- każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do ich treści, ich poprawiania, przenoszenia, otrzymania kopii, wycofania udzielonej zgody, żądania ograniczenia przetwarzania danych, ich usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych,

- w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- w Lokalnej  Grupie Działania „Brynica to nie granica” został wyznaczony inspektor ochrony danych,
 z którym można kontaktować się w siedzibie LGD lub za pośrednictwem  adresu e- mail: iod@lgd-brynica.pl.

II.
KLAUZULE INFORMACYJNE:
I. Przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;
2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. I.2;
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. I.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695, 1440) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, 2023, z 2020 r. poz. 1555).
II. Przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem moich danych osobowych jest Samorząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach;
2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46;
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. II.2;
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. II.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695, 1440), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, 2023, z 2020 r. poz. 1555).
III. Przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie;
2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: 42-286 Koszęcin ul. Szkolna 13;
3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: daneosobowe@lesnakrainalgd.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. III.2;
4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. III.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, 2023, z 2020 r. poz. 1555).
IV. Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów danych)
1. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego;
2. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-III.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
3. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;
4. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
5. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 w Liście obecności na szkoleniu / warsztatach w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych może być odmowa przyznania pomocy/wypłaty pomocy.

Oświadczenie *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of LGD Brynica to nie granica. Report Abuse