Solano County COVID19 Rental Assistance Program
The Solano County Board of Supervisors approved a $4 million Rental Assistance program under the CARES Act funding in response to COVID19. This program is a one-time support to low-income households located in Solano County who have suffered financial hardship due to COVID19. Eligible households may receive up to $4,000 in rental assistance. If found to be eligible, Applicants will be required to submit supporting documentation prior to their application being approved. Approved Rental Assistance will be paid directly to the Landlord/Property Owner.

La Junta de Supervisores del Condado de Solano aprobó un programa de Asistencia de Renta de $ 4 millones bajo los fondos de la Ley CARES en respuesta a COVID19. Este programa es un apoyo único para hogares ubicados en el condado de Solano, que son de bajos ingresos y que han sufrido dificultades financieras debido a COVID19. Los hogares elegibles pueden recibir hasta $ 4,000 en asistencia de renta. Si se determina que son elegibles, los solicitantes deberán presentar documentación de respaldo antes de que se apruebe su solicitud. La asistencia de renta se pagará directamente al arrendador / propietario.

Ang Lupon ng mga Superbisor ng Solano County ay inaprubahan ang isang $ 4 milyon na programa ng Rental Assistance sa ilalim ng pagpopondo ng Batas ng CARES bilang tugon sa COVID19. Ang program na ito ay isang beses na suporta sa mga kabahayan na may mababang kita na matatagpuan sa Solano County na nagdusa ng paghihirap sa pananalapi dahil sa COVID19. Ang mga karapat-dapat na sambahayan ay maaaring makatanggap ng hanggang $ 4,000 sa tulong sa pag-upa. Kung napatunayang karapat-dapat, ang mga Aplikante ay kinakailangang magsumite ng mga sumusuportang dokumentasyon bago aprubahan ang kanilang aplikasyon. Ang naaprubahang Tulong sa Pagrenta ay babayaran nang direkta sa May-ari ng May-ari / Ari-arian.

Frequently Asked Questions:
English: https://drive.google.com/file/d/1aAdEwZBoVELTl7NAkpnx5g5BiuPJlTpO/view?usp=sharing

Spanish: https://drive.google.com/file/d/1_64jfLo9Bij16J2w5IQqCEYeiInI4kUx/view?usp=sharing

Program Flyer
English: https://drive.google.com/file/d/10aNwE5iaq51lmyIpVduIE4xHE0yocj0j/view?usp=sharing
Spanish: https://drive.google.com/file/d/1yY5K2kqqydohhbDoOMe-sIiK8uoJrlTr/view?usp=sharing
Tagalog: https://drive.google.com/file/d/1A9JRuzVK2CP6Yg2Da_8zQRYX_YCoF3ya/view?usp=sharing

Program Document List
English & Spanish: https://drive.google.com/file/d/1-X-8XuIovmMmBTolFpFfwqfkVdiqpXb_/view?usp=sharing
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Catholic Social Service. Report Abuse