แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลการสำรวจและข้อเสนอแนะที่ได้ จะนำไปประมวลผลในภาพรวมและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของส่วนงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
แบบสำรวจแบ่งเป็น 3 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ตอนที่ 2: ระดับความพีงพอใจของผู้รับบริการ
ตอนที่ 3: ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่น ๆ

ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ประเภทบุคลากร
ประเภทการติดต่อ/รับบริการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ใช่
ไม่ใช่
ด้านการบริหารบุคคล
ด้านการพัฒนาและฝึกอบรม
ด้านทะเบียนประวัติ
ด้านสวัสดิการ
ด้านงานวินัยและนิติกร
ด้านธุรการ ข้อมูล เอกสาร
ตอนที่ 2: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับความพึงพอใจ: มากที่สุด = 5 ,มาก = 4 ,ปานกลาง = 3 ,น้อย = 2 ,น้อยที่สุด = 1
และ N/A = ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว *
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร *
การให้ข้อมูล / รายละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย *
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ *
การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม *
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี *
ให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน – หลัง อย่างยุติธรรม *
เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมัยและทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้น *
แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล *
ช่องทางในการให้บริการของสำนักงาน *
ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด) *
ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ *
ตอนที่ 3:ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ 。◕‿◕。
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms