Strategia Rozwoju Gminy Stromiec
Szanowni Państwo!

Gmina Stromiec przystąpiła do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Stromiec na lata 2019-2028".

Strategia Rozwoju Gminy Stromiec jest dokumentem, który określa długookresowy plan działania, generalny kierunek rozwoju Gminy Stromiec oraz cele, których realizacja jest niezbędna dla osiągnięcia przyjętych założeń. Ustalenia te będą podstawą do prowadzenia przez Urząd Gminy Stromiec polityki społeczno-gospodarczej. Strategia rozwoju jednostki terytorialnej jest dokumentem, który definiuje jej najważniejsze przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze oraz środowiskowe, w tym zawiera kierunki alokacji zasobów, które w możliwie najlepszy sposób powinny przyczynić się do realizacji pożądanej wizji rozwoju.

Wyniki ankiet pozwolą ocenić potencjał rozwojowy gminy, aktualną sytuację społeczno-gospodarczą, mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia związane z jej rozwojem. Zebrane informacje pozwolą na sformułowanie wizji i misji rozwoju gminy, a także na wskazanie celów i kierunków rozwoju.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą dokumentu – Grupa CDE Sp. z o.o., telefon 32 326 78 17, e-mail: a.piotrowska@ekocde.pl

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety!

1. W Gminie Stromiec: *
Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które odnoszą się do Pani/Pana sytuacji:
Required
2. Płeć: *
3. Wiek: *
4. Proszę wpisać sołectwo na terenie Gminy Stromiec, w którym Pani/Pan mieszka: *
Jeżeli nie mieszka Pani/Pan na terenie Gminy Stromiec prosimy wpisać "nie mieszkam"
Your answer
5. Jak ocenia Pani/Pan poniższe aspekty funkcjonowania Gminy Stromiec, wpływające na warunki życia mieszkańców? *
W przypadku patologii społecznych oraz ubóstwa prosimy zaznaczyć "bardzo źle", "źle" gdy uważa Pani/Pan, że jest to dużym problemem na terenie gminy bądź "dobrze", "bardzo dobrze" gdy takiego problemu Pani/Pan nie dostrzega
bardzo źle
źle
dostatecznie
dobrze
bardzo dobrze
Integracja lokalnej społeczności
Aktywność społeczna mieszkańców
Zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne
Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie)
Ubóstwo
Oferta placówek kulturalnych
Bezpieczeństwo publiczne
Opieka przedszkolna i żłobkowa
Oferta edukacyjna szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Baza sportowa i rekreacyjno-wypoczynkowa
Kompetencje zawodowe mieszkańców
Sytuacja na rynku pracy
Poziom rozwoju sektora usług i handlu
Wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
Poziom inwestycji gospodarczych realizowanych w gminie
Przedsiębiorczość mieszkańców
Dostęp do nowoczesnych technologii
Dostępność terenów inwestycyjnych
Wykorzystanie potencjału turystycznego gminy
Stan techniczny zasobów mieszkaniowych gminy
Stan infrastruktury komunikacyjnej: drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie, połączenia komunikacyjne, ścieżki rowerowe
Stan techniczny zabytków
Gospodarka komunalna (odpadami i ściekami)
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego
Estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznych
6. Najważniejsze atuty (mocne strony) Gminy to: *
Your answer
7. Największe słabe strony Gminy to: *
Your answer
8. Co należałoby poprawić w Gminie, aby ludziom żyło się lepiej? *
Proszę wskazać maksymalnie 5 odpowiedzi
Required
9. Inne uwagi lub sugestie
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service