ใบสมัครสมาชิกชมรมข้าราชการพลเรือนอาชีวศึกษา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้าพเจ้ายินยอมรับผิด และชดใช้ค่าเสียหายต่อชมรมที่เกิดจากการกระทำของข้าพเจ้าทุกประการ