แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา
(สำหรับผู้บังคับบัญชาโดยตรงตอบ) หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ รุ่นที่ 28
Email *
ชื่อสกุล ของผู้รับการประเมินจาก ผบช. *
หน่วย *
วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาถามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ เหล่าทหารสื่อสาร เพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนา แก้ไข และเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้ารับการศึกษา เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการเรียนมากที่สุด
คำชี้แจง  กรุณาทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านโดยกำหนดดังนี้

ค่าการประเมิน

5 = มากที่สุด       4 = มาก        3 = ปานกลาง        2 = น้อย        1 = น้อยที่สุด
หัวข้อในการประเมิน
ด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ *
5
4
3
2
1
1.สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งในการสื่อสาร หรือหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ
2.ทำงานเป็นระบบ มีการวางแผน การปฏิบัติงานของตนเองและนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
3.สามารถเสนอแนะความเห็นและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
4.สามารถนำความรู้ที่เป็นประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาเพิ่มเติมมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงาน
5.สามารถบริหารจัดการและจำกัดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
6.สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่น และหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.ดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติแห่งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่
ด้านทักษะพื้นฐานในการทำงาน *
5
4
3
2
1
8. สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ (ชกท.) ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. มีความสามารถในทางทฤษฎีกับปฏิบัติควบคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. มีคามสามารถในการแก้ปัญหาและนำผลการเรียนที่ได้รับเพิ่มจากการศึกษาม่าประยุกต์ใช้กับหน่วยได้เป็นอย่างดี
ด้านบุคลิกภาพ และคุณธรรมจริยธรรม *
5
4
3
2
1
12. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง งาน และหน่วย
13. มีปฏิภาณไหวพริบในการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
14. มีอุดมการณ์และจิตสำนึกของทหารอาชีพ
15. มีลักษณะผู้นำ มีพลังในทางสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ
16. มีความตื่นตัว กระตือรือล้น และทันต่อสถานการณ์
17. ใฝ่รู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
18. ประพฤติตนตามกฎ ระเบียบ วินัยทหารและกฎเกณฑ์ของสังคม
19. มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
20. มีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานทุกระดับแและทำงานเป็นทีมได้
21. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
22. มีสุขภาพจิตดีและสามารถเผชิญปัญหาได้
23. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนทหารสื่อสาร.