210220 /15-16.05.2021 г. тема: "Изграждане на ценностни ориентации у учениците чрез обучението по религия" - подготвителен курс за V и ІV ПКС.
Квалификационен курс на тема:
"Изграждане на ценностни ориентации у учениците чрез обучението по религия "

Предназначение: за учители по религия
Анотация: Възпитанието е същностна, иманентна характеристика на човека. Семейството е първата възпитателна среда за детето. Възпитателният процес продължава в училището и обществото. Много трудно е да се посочат всички възпитателно-образователни фактори и да се определи тяхното значение за духовността на човека. За формирането на личността значение има интелектуалното и нравственото възпитание. Не може да не се отдели нужното внимание и на религиозното възпитание. Като компонент на културата на обществото, то е естествен генеративен фактор за духовността на човека, изразена не само в ценностната му система, но и в поведенческите му отношения.
Самият процес на обучение е предпоставка за изграждане у учениците на ценностни компетенции. Те дават възможност за самоидентифицирането на ученика като личност. Чрез ценностните ориентации се постига изграждане на социални компетентности и възможността на личността за правилна ориентация в конкретни социални ситуации.
Религиозното възпитание винаги е неизменно свързано с формирането на нравствеността у подрастващите. По принцип оформянето на ценностните компетенции зависи от целият процес на училищното обучение. Но обучението по предмета Религия поставя силен акцент върху духовните примери и очертава нравствените парадигми във взаимоотношенията родител-ученик-учител.
Целта на предложеният курс е да представи основните моменти на обучението по Религия като се постави акцент върху изграждането на аксиологични ориентации у учениците за нравствено поведение в социума.


Ръководител на курса: гл.ас. д-р Г.Йорданова


Индивидуална такса за курсист – 80 лв.
Време на провеждане – 15-16.05.2021 г. и 17-18.05.2021 г.
Хорариум - 32 академични часа (16 акад. часа синхронно в електронна среда и 16 акад. часа самостоятелна работа и консултиране)
15-16.05.2021 г. - 16 акад. часа синхронно обучение в електронна среда (курсистите ще разполагат с линк за включване до 9.00 часа на 15.05.2021 г.)
17-18.05.2021 г. - 16 акад. часа - самостоятелна работа и консултиране
Брой квалификационни кредити – 2.

* АКО УЧАСТВАТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТА НА МОН "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" - Дейност 2, СА ВИ НЕОБХОДИМИ 2 БР.КРЕДИТА И ПЛАТЕЖЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНАТА ОТ ВАС ТАКСА!!!
ПАЗЕТЕ ПЛАТЕЖНИЯ ДОКУМЕНТ!

Място на провеждане – синхронно обучение в електронна среда

След завършване на обучението всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
Банка ДСК
Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN:BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: Курс № 210220

*** ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗПРАТИТЕ В ДЕНЯ НА ПЛАЩАНЕТО ДАННИТЕ, НА ЛИЦЕТО, НА КОЕТО ЩЕ БЪДЕ СЪСТАВЕНА ФАКТУРАТА – e-mail: fsodikpo@shu.bg


Уважаеми колеги,
Моля във връзка с издаване на удостоверения , да попълните следните данни:
Email address *
От 25 май 2018 г. влиза в сила новият регламент за защита на личните данни General Data Protection Regulation за краткост (GDPR), който се отнася за всички граждани на Европейския съюз.За да отговорим напълно на новия европейски регламент ние от Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" публикуваме задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (GDPR). В линкът сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. https://drive.google.com/open?id=1Ein-t-Z17_mBWf1XcTAzjufBEaZapCy8 *
Required
Име, презиме, фамилия (по лична карта) *
Дата на раждане (ден, месец, година) *
MM
/
DD
/
YYYY
Място на раждане (гр. /с. , обл. ) *
Месторабота (пълно наименование на образователната институция, гр. /с. , обл. ) *
На длъжност *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Shumen University. Report Abuse