แบบประเมินนี้ใช้ในการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมปฐมนิเทศ 61
โปรดกรอกข้อความและใส่เครื่องหมาย / หน้าข้อที่ตรงกับสภาพของท่านและตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
เพศ
สถานะผู้ให้ข้อมูล
ตอนที่ 2 : แบบประเมินความพอใจ
หัวข้อการประเมิน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. เนื้อหาสาระที่ได้จากการอบรม
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
3. การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง
4. ความเหมาะสมของสถานที่ และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
5.นักเรียนมีความประทับใจที่ได้รับจากการอบรม
ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอื่่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms