แบบสอบถามความพึงพอใจ "การเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี"

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม
  2. สถานที่เข้าค่ายมีความเหมาะสม
  3. จำนวนวันที่เข้าค่ายมีความเหมาะสม
  4. การจัดฐานการเรียนรู้มีความเหมาะสม
  5. การจัดฐานการผจญภัยมีความเหมาะสม
  6. การทัศนศึกษาจังหวัดสุโขทัยมีความเหมาะสม
  7. การจัดกิจกรรมรอบกองไฟมีความเหมาะสม
  8. น้ำในการอุปโภคบริโภคมีความเหมาะสม
  9. การพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยมีความเหมาะสม
  10. วิทยากร / ผู้กำกับลูกเสือ
  Please enter one response per row
  This is a required question