ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการสอน CAI

แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บเว็บบล็อกและข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงเว็บเว็บบล็อก เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

1. ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. คำแนะนำการใช้และการแจ้งข้อมูลพื้นฐานของบทเรียนเหมาะสม
  2.เนื้อหาของบทเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
  3.เนื้อหามีความถูกต้องชัดเจนตามสาระวิชา
  4. การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม สื่อความหมายได้ชัดเจน
  5.เนื้อหาครอบคลุมและมีการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
  6.ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
  7.ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการ
  8.การจัดลำดับตามความยากง่ายมีความเหมาะสม
  9.การออกแบบบทเรียนมีความยืดหยุ่นสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
  10.ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร อ่านง่าย และสีพื้นมีความเหมาะสม
  11.ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์ ชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหา
  12.ปุ่มควบคุมบทเรียนใช้งานง่ายและสื่อความหมายได้ชัดเจน
  13.การเชื่อมโยงบทเรียนไปยังส่วนต่าง ๆ ถูกต้องและเหมาะสม
  14.การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนมีความเหมาะสม
  15.ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้สื่อ CAI
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question