แบบฟอร์มการสั่งจองหนังสือชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (โปรดอ่านคำชี้แจงก่อนสั่งจอง)
คำชี้แจง
1. หนังสือชุดนี้ผู้ที่สามารถสั่งจองได้คือ คุณครู เท่านั้น
2. สั่งจองได้ 1 โรงเรียนต่อ 1 ชุดเท่านั้น
โปรดตรวจสอบข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่สั่งจองแล้วตามลิงค์นี้
https://docs.google.com/spreadsheets/d/141FefI95L6I8sFS571jDGxdcvuQaXO1HsrHJrmGyyrE/edit?usp=sharing

หมายเหตุ หากสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ตรวจพบว่ามีการจอง 1 โรงเรียนมากกว่า 1 ชุด ทางสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ขอสงวนสิทธิ จัดส่งให้เฉพาะผู้สั่งจองคนแรกเท่านั้น และไม่สามารถคืนเงินให้กับผู้ที่จองซ้ำในลำดับต่อมาได้

แบบฟอร์มการสั่งจอง ประกอบได้ด้วย 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสำหรับผู้เข้าใช้
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสำหรับโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์มาแล้ว
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการสั่งจองหนังสือ

ข้อมูลที่ได้จากแบบฟอร์มนี้จะเป็นความลับ และใช้ในการวางแผนและพัฒนากิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการวิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบสอบถามจะนำเสนอในภาพรวม ดังนั้น การตอบแบบสอบถามจึงไม่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนหรือต่อตัวผู้ตอบแบบสำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น

Email Address *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-สกุล *
ชื่อโรงเรียน *
กรอกเฉพาะชื่อโรงเรียนเท่านั้น
สังกัด (สพป. สพม. สช. อบจ. หรือ อื่นๆ โปรดระบุ) *
ระดับการศึกษาสูงสุดของครูกรอกข้อมูล
วิชาที่สอน *
ระดับชั้นที่สอน
จำนวนครูทั้งหมด (คน)
จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน)
โรงเรียนของท่านเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ หรือไม่ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service