แบบประเมินเพื่อวัดระดับความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงช่องให้ตรงกับความรู้สึกที่เป็นจริงของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ประเด็นแสดงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
1.ภาวะผู้นำ *
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
1.1  แสดงวิสัยทัศน์ที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง
1.2  กล้าในการตัดสินใจดำเนินการท่ามกลางความเสี่ยง
1.3  รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรเพื่อประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติ
1.4  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
1.5 รับผิดชอบผลการกระทำของตน
2.ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ *
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
2.1  เป็นต้นแบบด้านจริยธรรมแก่บุคลากร
2.2  ใช้ภาษาที่จูงใจให้ผู้อื่นยอมรับปฏิบัติตาม
2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความสามารถ/รับผิดชอบ
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา *
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
3.1  ฉับไวในการรับรู้และแก้ปัญหา
3.2  ติดตามไถ่ถามการปฏิบัติงานของบุคลากรสม่ำเสมอ
3.3  รับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาได้
3.4  แนะนำหนทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บุคลากรได้
4.ความสามารถในการให้คำแนะนำด้านวิชาการ *
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
4.1  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4.2  ถ่ายทอดกลวิธีเทคนิคการปฏิบัติงานใหม่ๆ อยู่เสมอ
4.3  มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ทั่วไป
4.4  ร่วมสอน  ร่วมวิจัย  และร่วมบริการวิชาการ  เช่นเดียวกับบุคลากรอื่นๆ
4.5 ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของ  วิทยาการใหม่ๆ
5.การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล *
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
5.1  ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการทำงาน
5.2  มีการทำงานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบชี้แจงได้ชัดเจน
5.3  ไม่ตัดสินใจหรือกระทำการในลักษณะมีผลประโยชน์ทับซ้อน
5.4 ตัดสินใจและปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน
5.5 คำนึงถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของผลที่ได้รับเป็นสำคัญ
6.การบริหารจัดการเงินขององค์กร *
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
6.1  สามารถวางนโยบายให้รายรับมากกว่ารายจ่าย
6.2  ปฏิบัติงานด้านการเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.3 มีแผนการจัดหารายได้ให้หน่วยงาน
6.4 มีการจัดสรรและบริหารเงินรายได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
6.5  ให้ข้อมูลสถานะการเงินขององค์กรให้บุคลากรทราบย่างสม่ำเสมอ
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ ( จุดเด่น/จุดอ่อน )
2.1 ด้านการกำหนดนโยบาย( จุดเด่น )
Your answer
2.1 ด้านการกำหนดนโยบาย( จุดอ่อน )
Your answer
2.2 ด้านการปฏิบัติงาน( จุดเด่น )
Your answer
2.2 ด้านการปฏิบัติงาน( จุดอ่อน )
Your answer
2.3 ด้านการสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม( จุดเด่น )
Your answer
2.3 ด้านการสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม( จุดอ่อน )
Your answer
2.4 ด้านบุคลิกภาพส่วนตัว( จุดเด่น )
Your answer
2.4 ด้านบุคลิกภาพส่วนตัว( จุดอ่อน )
Your answer
2.5 ด้านอื่นๆ ถ้ามี( จุดเด่น )
Your answer
2.5 ด้านอื่นๆ ถ้ามี( จุดอ่อน )
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms