แบบประเมินเพื่อวัดระดับความพึงพอใจต่อผู้บริหาร
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงช่องให้ตรงกับความรู้สึกที่เป็นจริงของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ประเด็นแสดงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
1.ภาวะผู้นำ
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
1.1  แสดงวิสัยทัศน์ที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง
1.2  กล้าในการตัดสินใจดำเนินการท่ามกลางความเสี่ยง
1.3  รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรเพื่อประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติ
1.4  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
1.5 รับผิดชอบผลการกระทำของตน
2.ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
2.1  เป็นต้นแบบด้านจริยธรรมแก่บุคลากร
2.2  ใช้ภาษาที่จูงใจให้ผู้อื่นยอมรับปฏิบัติตาม
2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความสามารถ/รับผิดชอบ
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
3.1  ฉับไวในการรับรู้และแก้ปัญหา
3.2  ติดตามไถ่ถามการปฏิบัติงานของบุคลากรสม่ำเสมอ
3.3  รับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาได้
3.4  แนะนำหนทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บุคลากรได้
4.ความสามารถในการให้คำแนะนำด้านวิชาการ
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
4.1  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4.2  ถ่ายทอดกลวิธีเทคนิคการปฏิบัติงานใหม่ๆ อยู่เสมอ
4.3  มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ทั่วไป
4.4  ร่วมสอน  ร่วมวิจัย  และร่วมบริการวิชาการ  เช่นเดียวกับบุคลากรอื่นๆ
4.5 ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของ  วิทยาการใหม่ๆ
5.การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
5.1  ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการทำงาน
5.2  มีการทำงานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบชี้แจงได้ชัดเจน
5.3  ไม่ตัดสินใจหรือกระทำการในลักษณะมีผลประโยชน์ทับซ้อน
5.4 ตัดสินใจและปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน
5.5 คำนึงถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของผลที่ได้รับเป็นสำคัญ
6.การบริหารจัดการเงินขององค์กร
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
6.1  สามารถวางนโยบายให้รายรับมากกว่ารายจ่าย
6.2  ปฏิบัติงานด้านการเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.3 มีแผนการจัดหารายได้ให้หน่วยงาน
6.4 มีการจัดสรรและบริหารเงินรายได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
6.5  ให้ข้อมูลสถานะการเงินขององค์กรให้บุคลากรทราบย่างสม่ำเสมอ
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ ( จุดเด่น/จุดอ่อน )
2.1 ด้านการกำหนดนโยบาย( จุดเด่น )
Your answer
2.1 ด้านการกำหนดนโยบาย( จุดอ่อน )
Your answer
2.2 ด้านการปฏิบัติงาน( จุดเด่น )
Your answer
2.2 ด้านการปฏิบัติงาน( จุดอ่อน )
Your answer
2.3 ด้านการสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม( จุดเด่น )
Your answer
2.3 ด้านการสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม( จุดอ่อน )
Your answer
2.4 ด้านบุคลิกภาพส่วนตัว( จุดเด่น )
Your answer
2.4 ด้านบุคลิกภาพส่วนตัว( จุดอ่อน )
Your answer
2.5 ด้านอื่นๆ ถ้ามี( จุดเด่น )
Your answer
2.5 ด้านอื่นๆ ถ้ามี( จุดอ่อน )
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms