Formularz zgłoszeniowy do Bazy firm- Staże studenckie
Formularz dotyczy staży studenckich w ramach projektu POWER 3.5. „Blisko – Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza. Niewypełnienie wszystkich pól skutkuje niezakwalifikowaniem formularza do wpisania w Bazie firm.

Dane zostaną udostępnione na stronie Projektu w zakładce BAZA FIRM. Z Bazy będą mogli korzystać studenci I roku II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Analityka gospodarcza, Ekonomia, Logistyka, Finanse i Rachunkowość.
Zainteresowani studenci skontaktują się z osobą kontaktową w celu omówienia szczegółów staży w Państwa firmie.
Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego: RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119 poz.1, z późn. zm.), informujemy, iż zgodność przetwarzania z prawem wypełnia przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze) oraz, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 Katowice, zwany dalej: Administratorem;
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e – mail: iod@ue.katowice.pl;
3. przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e – mail służbowy oraz telefon kontaktowy służbowy;
4. podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne oraz służy do ich przetwarzania w celu realizacji programu stażowego dla studentów w bazie firm udostępnionej na stronie internetowej Administratora, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawnymi;
5. posiadanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z realizacji programu stażowego dla studentów oraz z obowiązków wynikających z przepisów prawa;
6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, ewentualne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, studenci oraz użytkownicy strony internetowej Administratora;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji programu stażowego dla studentów, przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa;
8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody osoby, która taką zgodę wyraziła;
9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
11. nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane;
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.
Nazwa firmy *
Your answer
Miejsce odbywania stażu *
Your answer
Dział *
Your answer
Staż skierowany do studentów kierunku: *
Required
Proponowany zakres obowiązków *
Your answer
Proponowany termin odbywania stażu *
Your answer
Ilość miejsc stażowych *
Your answer
Dane kontaktowe (imię, nazwisko, e-mail, telefon) osoby odpowiedzialnej za staże w firmie *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Report Abuse