แบบฝึกหัด เรื่อง ประเภทข้อมูลและตัวดำเนินการ

คำชี้แจง
1. นักเรียนควรทำแบบฝึกหัดด้วยความตั้งใจ เพื่อทบทวนความรู้และความเข้าใจ
2. แบบฝึกหัดเป็นลักษณะ ถูก/ผิด มีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน
3. ให้นักเรียนกรอกเลือกระดับชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ และนามสกุล ของนักเรียนให้ถูกต้อง
4. นักเรียนสามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดได้เพียง 1 ตัวเลือก หากไม่แ่น่ใจสามารถย้อนกลับมาทำข้อที่ผ่านมาได้
5. เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดครบ 10 ข้อแล้ว ให้คลิกปุ่ม "ส่ง" หรือ "Submit" เพื่อส่งคำตอบ
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question