แบบสำรวจความพึงพอใจบริการ TOT iptv

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ TOT iptv เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงคุณภาพและบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

  Captionless Image

  ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2. ความพึงพอใจที่มีต่อบริการ TOT iptv

  1. News
  2. Entertainment Varity
  3. Kids
  4. Movies
  5. Sports
  6. Education
  7. Religion
  8. Info-News
  9. General Entertain
  10. Music
  11. Documentary
  12. Children’s
  13. VDO On demand 
  Please enter one response per row
  14. ความชัดเจนของภาพ
  15. ความชัดเจนของเสียง
  16. การติดตั้งไม่ยุ่งยากซับซ้อน
  17. คุณสมบัติของการดูรายการย้อนหลัง (Time Ship)
  18. การให้บริการในส่วนของ VOD (Video On Demand)
  Please enter one response per row
  19. แพ็คเกจที่ท่านใช้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
  20. ราคาแพ็คเกจที่ท่านใช้พอใจในระดับใด
  Please enter one response per row
  21. การโฆษณาทางโทรทัศน์
  22. การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์
  23. การโฆษณาทางวิทยุ
  24. การโฆษณาทางแผ่นพับใบปลิว
  25. การขายโดยพนักงาน
  Please enter one response per row
  26. พนักงานให้คำแนะนำ/ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
  27. พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว
  28. การมีมนุษย์สัมพันธ์ของพนักงาน
  29. ท่านจะบอกต่อการใช้บริการ TOT iptv
  30. ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการของง Call Center
  Please enter one response per row

  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่าน ที่สละเวลาอันมีค่าของท่านในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ทีโอที จะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพและบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป