แบบประเมินโครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนใหม่ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (สำหรับผู้ปกครอง)
แบบประเมินโครงการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง และอาคารสุโขทัย ห้อง ๓๒๑
คำชี้แจง แบบประเมินนี้ ต้องการทราบความคิดเห็นของท่านเพื่อประเมินผลโครงการและใช้เป็นแนวทางปรับปรุง พัฒนาการดำเนินโครงการในครั้งต่อไป จึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง และขอขอบคุณในความร่วมมือ โดยทำเครื่องหมายลงในช่องว่างหรือเติมข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด
สถานภาพ *
ความคิดเห็นของท่านต่อโครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนใหม่ชั้น ม.๑
๑. บรรยากาศในการปฐมนิเทศเป็นมิตรและกันเอง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๒. ความประทับใจเกี่ยวกับวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน พิธีเปิด และการกล่าวต้อนรับจากสมาคมผู้ปกครอง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๓. ผู้ปกครอง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักเรียนพี่เลี้ยง นักเรียนรุ่นพี่ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถาม พูดคุยเกี่ยวกับโรงเรียนมากน้อยเพียงใดดังนี้
๓.๑ การปฏิบัติตนให้มีวินัย คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๓.๒ การรับทราบกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ หน่วยงานภายในโรงเรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๓.๓ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างความรัก สามัคคี และมีเจตคติที่ดีระหว่างเพื่อนและพี่ๆ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๓.๔ การปรับตัวในการเรียน และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสาธิตฯ ได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๔. ท่านประทับใจในพิธี/กิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด
๔.๑ พิธีเปิด และการกล่าวต้อนรับ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๔.๒ พิธีบายศรีสู่ขวัญ/ผูกข้อมือรับเป็นศิษย์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๔.๓ พิธีเทียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๔.๔ พิธีถวายตัวเป็นลูกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๔.๕ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๔.๖ พิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีปิด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๕. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กิจกรรมต่างๆ ของการปฐมนิเทศ ม.๑ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๖. การประสานความร่วมมือในองค์กร ระหว่างหน่วยงานภายนอก หรือระหว่างผู้ปกครองกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อทำกิจกรรม/โครงการบรรลุผล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๗. ความพร้อมของโครงการปฐมนิเทศ ม.๑ ในครั้งนี้ ได้แก่
๗.๑ กิจกรรมเหมาะสม กระชับ และชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๗.๒ สถานที่เอื้อต่อการดำเนินการกิจกรรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๗.๓ เครื่องเสียงชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๗.๔ บรรยากาศเหมาะสมเมื่อทำกิจกรรม หรือการเรียนรู้ของนักเรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๗.๕ สภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น ตลอดจนห้องเรียน โรงอาหาร อาคารเรียน โรงพลศึกษา เป็นต้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of The Demonstration School of Ramkhamhaeng University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms