แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต

คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
(1) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต
(2) เพื่อนำผลจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงบริการอินเตอร์เน็ต

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  บรรยากาศและสถานที่ห้องบริการ
  ช่วงระยะเวลาที่ให้บริการ
  ความพร้อมและสมบูรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
  เครื่องคอมพิวเตอร์มีความเพียงพอกับความต้องการ
  ความทันสมัยของอุปกรณ์และระบบ
  ครอบคลุมทั่วถึง
  ความเร็วในการใช้งาน Internet
  ความเหมาะสมในการบริการของ Internet
  ความทันสมัยของระบบเครือข่าย
  ระบบ Log-in
  Please enter one response per row
  This is a required question

  ขอขอบคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป