แบบติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับทหารกองหนุน รุ่นที่ ๗ (สำหรับผู้บังคับบัญชา)

เรื่อง ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับทหารกองหนุน รุ่นที่ ๗
คำชี้แจง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อประโยชน์
ในการปรับหลักสูตรและการสอน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการพัฒนา
นายทหารประทวนให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่ง หน.ชุดยิง ได้
ในฐานะที่ท่านเป็น ผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา จากหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับทหารกองหนุน รุ่นที่ ๗
กรุณาให้คำตอบทุกข้อเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการพัฒนานายทหารประทวน
ของโรงเรียนทหารราบต่อไป หากมีข้อเสนอแนะส่วนตัว โปรดให้ข้อมูลกลับไปยังโรงเรียนทหารราบ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม จึงขอแจ้งความมุ่งหมายของหลักสูตรให้ทราบ ดังนี้
1. สามารถทำหน้าที่เป็น หน.ชุดยิงได้ มีความชำนาญการทหารราบ ระดับ ๒ (ส.อ.) เพื่อปฏิบัติงานในพวกปืนเล็ก , ปืนกล และพวกอาวุธต่อสู้รถถังขนาดเบาได้
2.สามารถทําหน้าที่เป็นครูฝึกพลทหาร พวกที่มีความชำนาญการทางทหารในระดับ ๑ ได้
3. ใช้อาวุธประจำกายทางยุทธวิธี ภายในชุดยิง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำการยิงปืนเล็กยาวได้อย่างแม่นยำ
4. มีความรู้พื้นฐานทางยุทธวิธีในระดับหมู่ปืนเล็ก เพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นต่อไปในอนาคต
5. เป็นผู้นำที่ดีบนพื้นฐานแห่งความมีคุณธรรม และจริยธรรม มีสมรรถภาพร่างกายดี สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติภารกิจทางทหารได้
-----------------------------------

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา

  คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ( • ) ลงในช่องระดับความสามารถตามความคิดเห็นของท่าน 5 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มากที่สุด 4 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มาก 3 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ ปานกลาง 2 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อย 1 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อยที่สุด
  1.1 ทราบถึงลักษณะการทำงานของเครื่องกลไก เหตุติดขัด และการแก้ไข การบำรุงรักษา ความปลอดภัย ให้สามารถใช้อาวุธใน ร้อย. อวบ.ได้
  1.2 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของลูกระเบิดขว้าง ทุ่นระเบิด และกับระเบิด 
  1.3 สามารถนำหลักยิงอาวุธวิถีราบไปใช้ได้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและการรวมอำนาจการยิงของอาวุธแต่ละชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.4 สามารถกะระยะด้วยตาเปล่า , ด้วยกล้องส่องสองตาและการกะระยะด้วยวิธีนับประกอบแสงและเสียงได้อย่างถูกต้อง
  1.5 สามารถทำการรบเป็นบุคคลได้ โดยใช้เทคนิคการเคลื่อนที่ การพรางและสร้างที่มั่นรบ
  1.6 สามารถทำหน้าที่เป็นพลลาดตระเวนนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.7 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
  1.8 รู้หลักการที่จะทำให้เป็นครู วิธีสอน เทคนิคต่าง ๆ การประเมินผลและการฝึกที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติ
  1.9 รู้หลักการฝึกเบื้องต้นและการฝึกบุคคลทำการรบได้
  1.10 รู้หลักเบื้องต้นของการสื่อสารระดับ มว. และนำความรู้ไปใช้ในการติดตั้งการใช้เครื่องมือสื่อสาร
  1.11 มีความรู้ในการปฏิบัติตนเองให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ การดูแลความสะอาดตนเอง การปฏิบัติต่อผู้บาดเจ็บ
  Please enter one response per row
  2.1 ความสามารถในการติดต่อประสานงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
  2.2 ความคิดริเริ่ม และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
  2.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการใหม่ ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
  2.4 สามารถนำเสนอผลงาน/ข้อคิดเห็นได้อย่างมีหลักการ สมเหตุสมผล และทันเวลา
  2.5 ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  2.6 ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และนำผลมาปรับปรุงแก้ไข
  Please enter one response per row
  3.1 ความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย และความสามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติภารกิจ
  3.2 มารยาทในการพูด และการฟังเหมาะสม ถูกกาละเทศะ
  3.3 เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา และสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม
  3.4 ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น/ทำงานเป็นทีมได้
  3.5 ความสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
  3.6 การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา
  3.7 เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา
  3.8 การเคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
  3.9 ความยุติธรรม ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค
  3.10 ความเป็นผู้นำ
  3.11 ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยึดมั่นศรัทธาในสถาบัน/วัฒนธรรมองค์กรทหาร
  Please enter one response per row
  4.1 ประพฤติตนตามระเบียบ แบบธรรมเนียมของทหาร และเคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน
  4.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
  4.3 ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
  4.4 การมีสัมมาคารวะ
  4.5 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
  4.6 ระเบียบวินัยในการทำงาน ทําหน้าที่ของตนครบถ้วนสมบูรณ์
  4.7 ความรอบคอบ เสียสละอุทิศตน มุ่งมั่น และบากบั่นในการทำงานให้สำเร็จ
  4.8 ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ ขยัน และตั้งใจในการปฏิบัติงาน
  4.9 การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถ
  4.10 การช่วยรักษาและใช้ของทางราชการ/ส่วนรวมอย่างประหยัด
  4.11 การให้ความร่วมมือ/เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วย
  4.12 การดํารงชีวิตอย่างฉลาด ด้วยสติและปัญญา รูัเหตุ รู้ผล รู้กาลเทศะ
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  This is a required question