โครงการประกวดคลิปสั้น
ในค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ทศวรรษที่ ๓
วันเสาร์ที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา
หลักการและเหตุผล
โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ถือเป็นกิจกรรมหลักที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยการใช้งานศิลปะเป็นสิ่งหล่อหลอม รวมทั้งเป็นการสร้างเวทีในการแสดงออก แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ และประสบการณ์ตลอดจนพัฒนาศักยภาพงานทางศิลปกรรม อันก่อให้เกิดการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันจะนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม ซึ่งการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนับเป็นการสร้างเจตคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับเยาวชน และในทางกลับกันได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมการทำกิจกรรม อันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเจตคติของ สังคมซึ่งมีต่อคนพิการจากเดิมในลักษณะของความสงสารเวทนาและต้องให้ความสงเคราะห์เป็นความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
วัตถุประสงค์
๑.สร้างโอกาสสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ชีวิตผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะร่วมกันอย่าง
มีความสุขและมีคุณธรรม
๒.เพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติของเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม
ในการนี้ได้จัดให้มีการประกวดวาดภาพและการประกวดวรรณศิลป์ เป็นกิจกรรมภายในค่ายฯ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักเรียนและบุคคลทั่วไป
การดำเนินกิจกรรม
จัดให้มีการประกวดคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน ๓ นาที
รางวัล
๑. รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล
๒. รางวัลสร้างสรรค์ ๓ รางวัล
๓. รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา

๘.๐๐ - ๙.๐๐ น. ผู้เข้าประกวดแสดงตน ณ จุดลงทะเบียนประกวด
๙.๐๐ - ๙.๓๐ น. ชี้แจงรายละเอียด และกติกา
๙.๓๐ - ๑๖.๐๐น. แข่งขันการประกวดวาดภาพและการประกวดวรรณศิลป์หัวข้อ "ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ก้าวข้ามขีดจำกัด"
วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม : ปิดรับผลงานประเภทคลิปสั้น
วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม : ประกาศผลการประกวด
เดือนกันยายน ๒๕๖๐ : จัดแสดงนิทรรศการ

อุปกรณ์ในการประกวด
ไม่จำกัดอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
เงื่อนไข
๑. ส่งผลงานเป็นไฟล์ .H264 Full HD ความยาวไม่เกิน ๓ นาที
๒. ดนตรี เสียงประกอบ และภาพประกอบ ต้องถูกต้องตามลิขสิทธิ์
๓. ผู้เข้าประกวดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประกวด
๔. มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ขอสวงนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานการประกวด
หมดเขตรับสมัคร
วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณอัครพัชร ไนเสนา (เพ็ชร) มือถือ ๐๘ ๘๕๖๔ ๔๙๖๓
คุณสมถวิล บุญน้อม (โอเล่) มือถือ ๐๘ ๗๖๗๒ ๗๒๕๘ / ๐๒ ๒๒๖ ๓๙๗๑
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms