Sieci franczyzowe - z punktu widzenia franczyzodawcy

Szanowni Państwo, 

Jestem doktorantką w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego w dyscyplinie nauk prawnych, gdzie pod kierunkiem prof. R. Adamusa i dra P. Malinowskiego w ramach dysertacji podjęłam się analizy prawnych aspektów umowy franczyzy, w tym tych dotyczących faktycznej nierówności stron umowy tego rodzaju. 

Na przestrzeni ostatnich lat franczyza stała się powszechnie stosowanym sposobem współpracy między przedsiębiorcami, którego głównym celem jest przyniesienie korzyści każdej ze stron. W ten sposób organizator sieci franczyzowej przede wszystkim zmniejsza koszty swojej działalności, a także co do zasady nie jest obciążony obowiązkami związanymi z prowadzeniem działalności przez uczestników sieci, niemniej jednak czuwa nad realizowaniem przez nich postanowień kontraktowych. Natomiast uczestnik sieci, zasadniczo jako niezależny podmiot, może korzystać z ustalonego przez franczyzodawcę sprawdzonego „sposobu na biznes” w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa.

Niemniej jednak, pozornie neutralna pomoc organizatora sieci w perspektywie czasu może przybrać bardziej bezwzględne formy, które we władczy sposób będą wyznaczać warunki świadczonych usług. W praktyce w trakcie realizowania postanowień umowy franczyzy unaocznia się pewna zasada, w której uczestnik czerpiąc z wypracowanego modelu biznesowego jest przez to uzależniony od decyzji organizatora. Mając powyższe na uwadze celem badań mojej dysertacji jest analiza prawnych aspektów umowy franczyzy, w tym tych dotyczących faktycznej nierówności stron umowy franczyzowej.

Bardzo proszę o wypełnienie poniższego kwestionariusza. Państwa odpowiedzi są dla mnie niezwykle cenne.

Podkreślam, że jest on anonimowy, a informacje w nim zawarte będą wykorzystane tylko przeze mnie w celach naukowo-badawczych.  

Jeśli mają Państwo jakieś dodatkowe uwagi lub informacje, które mogłyby mi pomóc w prowadzonych badaniach, proszę o kontakt pod adresem monika.mielnik@student.uni.opole.pl

Z góry dziękuję za udzieloną pomoc.

Z poważaniem

Monika Mielnik-Kurek

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Branża w jakiej działa Pana(i) firma to:
*
Z jakiego państwa wywodzi się marka franczyzy prowadzonego przez Pana(ią) przedsiębiorstwa?
*
Ile jednostek franczyzowych posiada Pana(i) w Polsce?
*
Ile jednostek franczyzowych posiada Pana(i) na świecie?
*
Miejsce prowadzenia Pana(ią) działalności gospodarczej opartej na zasadach franczyzy to:
*
Województwo prowadzenia Pana(i) działalności gospodarczej w Polsce opartej na zasadach franczyzy to:   
*
Required
W jakiej formie prawnej prowadzi Pana(i) swoją działalność gospodarczą związaną z franczyzą?  
*
Jak długo Pana(i) firma działa na rynku franczyzy? *
Na jaki czas zawiera Pan(i) umowy franczyzy ze swoimi franczyzobiorcami? *
Czy oferuje Pan(i) swoim franczyzobiorcom możliwość przedłużenia umowy franczyzowej?
*
Czy  oferuje Pan(i) swoim franczyzobiorcom możliwość przejścia umowy na czas nieokreślony?
*
Czy w przypadku zmiany umowy na czas nieokreślony warunki uległy/ulegną zmianie? 
*
Czy negocjuje Pan (i) z franczyzobiorcami warunki umowy przed jej podpisaniem?
*
Czy daje Pan(i) franczyzobiorcom możliwość renegocjowania warunków umowy w trakcie jej trwania?
*
Jaki jest okres wypowiedzenia w umowach zawieranych przez Pana(ią) z franczyzobiorcami? 
*
Czy wyznacza Pana(i) franczyzobiorcom wyłączność terytorialną? Proszę uzasadnić dlaczego.
*
Na jaki obszar wyznacza Pana(i) franczyzobiorcom wyłączność terytorialna?
*
Czy przed podpisaniem umowy udostępnia Pan (i) franczyzobiorcom prospekt informacyjny dotyczący prowadzonej przez siebie działalności franczyzowej?
*
Proszę ocenić ważność dla Pana(i) korzyści przemawiające za prowadzeniem działalności na zasadzie franczyzy.
*
zupełnie nieważne
nieważne
obojętne
ważne
bardzo ważne
szybszy rozwój firmy
dostosowanie usług do potrzeb klienta
efektywna współpraca z dostawcami i odbiorcami, dzięki sile przetargowej sieci
ograniczenie ryzyka, mniejsze zagrożenie bankructwem
zwiększona rozpoznawalność marki
szansa rozwoju przedsiębiorstwa wg sprawdzonej koncepcji
szybkie skalowanie działalności bez konieczności inwestowania własnych środków w otwieranie nowych lokalizacji
wsparcie biorcy w pozyskaniu lokalu, wyposażenia czy kredytu
rozproszenie kosztów - obniżenie kosztów dla franczyzodawcy
lojalność i zaangażowanie franczyzobiorców, poprzez zainwestowanie własnych środków i prace bezpośrednio w swoich lokalizacjach
standaryzacja i kontrola jakości poprzez narzucenie swoich standardów i procedur operacyjnych
dochody z opłat franczyzowych
zwiększenie konkurencyjności
wsparcie franczyzobiorców w zakresie szkoleń, marketingu, dostaw i innych aspektów biznesowych
możliwość rozwoju na nowych rynkach: dzięki franczyzie franczyzodawca może eksplorować nowe rynki i regiony, które mogą być trudno dostępne bez pomocy lokalnych franczyzobiorców
Proszę ocenić ważność dla Pana(i) negatywnych stron prowadzenia działalności na zasadzie franczyzy.
*
zupełnie nieważne
nieważne
obojętne
ważne
bardzo ważne
długi okres zwrotu poniesionych nakładów
ograniczona kontrola nad działaniami franczyzobiorców i jakością usług lub produktów dostarczanych w lokalnych jednostkach
ryzyko utraty reputacji: jeśli jeden lub kilku franczyzobiorców prowadzi swoje lokalizacje w sposób nieodpowiedni lub niezgodny z normami
trudności w zarządzaniu siecią
koszty wsparcia franczyzobiorców (m.in. szkolenia)
konflikty z franczyzobiorcami w związku z różnicami w interpretacji umów i oczekiwaniami co do wsparcia i standardów
rozproszenie energii: zarządzanie siecią franczyzową może rozpraszać uwagę franczyzodawcy i odciągać go od innych priorytetów biznesowych
ryzyko konkurencji między własnymi franczyzobiorcami
wpływ niepowodzenia innych biorców na cały system
wymóg standaryzacji, który może ograniczać zdolność do dostosowywania się do lokalnych warunków rynkowych
opłaty franczyzowe: wysokość opłat franczyzowych może być wyższa niż koszty prowadzenia tradycyjnej firmy
konieczność długoterminowej współpracy
ograniczona elastyczność w zarządzaniu poprzez przestrzeganie określonych procedur i standardów, co może ograniczać ich elastyczność w zarządzaniu i wprowadzaniu zmian
ryzyko niepowodzenia franczyzobiorców co może wpłynąć na rentowność całej sieci i spowodować trudności finansowe dla franczyzodawcy
Czy narzuca Pan(i) ściśle określoną politykę cenową oferowanych produktów/usług w Pana(i) przedsiębiorstwie?
*
Czy ogranicza Pan(i) swoim franczyzobiorcom prawo do korzystania z dostaw na warunkach korzystniejszych niż oferowane w ramach franczyzy?
*
W jaki sposób w Pana(i) umowie franczyzowej został ustalony sposób rozstrzygania sporów:
*
Określa Pan(i) prawo właściwe kraju dla umów franczyzowych? Dotyczy franczyzodawców zagranicznych.
*
Jakie są Pana(i) trzy główne wymagania już w tracie współpracy z franczyzobiorcą?
*
Required
W jakiej wysokości franczyzobiorca potrzebuje środków finansowych (opłaty wstępnej) na uruchomienie działalności?
*
Czy wysokość koniecznych inwestycji do otworzenia punktu franczyzowego pokrywa się z ofertą przedstawioną przez Pana(ią)?
*
Jakie w Pana(i) opinii ma znaczenie poziom wsparcia technicznego przez firmę franczyzodawcy dla franczyzobiorców na początkowym etapie działalności punktu franczyzowego?
*
Jakie wsparcie oferuje Pan(i) franczyzobiorcom?
*
Required
Skąd Pana(i) franczyzobiorcy finansują przedsięwzięcie:
*
Required
Czy pomaga Pan(i) franczyzobiorcom w sfinansowaniu przez nich przedsięwzięcia? Jeśli tak, to w jaki sposób. *
Jakie opłaty ponoszą Pan(i) franczyzobiorcy? Proszę uzasadnić.
*
Required
Czy jako franczyzodawca stawia Pan(i) równe  rozwiązania wszystkich franczyzobiorcom bez względu na lokalizację i wielkość biznesu? Jeśli zaznaczy Pan(i) odpowiedź "to zależy" - proszę uzasadnić.
*
Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze współpracy ze swoimi franczyzobiorcami? Proszę uzasadnić.
*
Czy uważa Pan(i), że osiągana wysokość przychodów z działalności jako franczyzobiorcy jest satysfakcjonująca?
*
Czy przewiduje Pan(i) dalszy rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa oparty na zasadach franczyzy?
*
Czy uważa Pan(i), że powinien(a) mieć przewagę faktyczną nad franczyzobiorcami?
*
Czy daje Pan(i) franczyzobiorcom możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji związanych z ogólnym rozwojem sieci franczyzowej? Jeśli tak lub częściowo, proszę uzasadnić.
*
Czy bierze Pan(i) pod uwagę ewentualne sugestie franczyzobiorców związane ze sposobem prowadzenia działalności franczyzowej? Jeśli tak lub częściowo, proszę uzasadnić czym się to przejawia.
*
Czy narzuca Pan(i) franczyzobiorcom obowiązek sprzedaży towarów lub usług, które nie są przedmiotem działalności, dla której pierwotnie zawarto umowę?
*
Czy w formie współpracy na podstawie franczyzy istnienie jakiś problem, który stanowi zagrożenie dla ogółu systemu franczyzowego w Polsce? Proszę uzasadnić.
*
Proszę wybrać swoją płeć:
*
Proszę podać swój wiek:
*
Jakie jest Pana(i) wykształcenie:
*
Czy przed rozpoczęciem rozbudowy swojego przedsiębiorstwa o wprowadzenie franczyz posiadał/a  Pana(i) przygotowanie teoretyczne (kursy, szkolenia itp.) do jej rozpoczęcia?
*
Czy z perspektywy czasu uważa Pana(i), że przygotowanie teoretyczne franczyzobiorców do prowadzenia działalności w formie przed jej rozpoczęciem byłby przydatne?
*
Czy z perspektywy czasu uważa Pana(i), że przygotowanie praktyczne franczyzobiorców do prowadzenia działalności w formie przed jej rozpoczęciem byłby przydatne?
*
Czy ma Pana(i)  w swoim doświadczeniu zawodowym niepowodzenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej? Jeśli tak proszę opisać czym było to spowodowane?  
*
Czy posiada Pana(i) doświadczenie w budowaniu zespołu i zarządzaniu ludźmi?  
*
Czy poza aktualnie prowadzoną działalnością franczyzową posiada Pana(i) inne doświadczenie w prowadzeniu biznesu na zasadach franczyzy?
*
Czy równolegle z działalnością franczyzową prowadzi Pana(i) inną działalność gospodarczą? Jeśli tak w jakiej branży? Jeśli tak proszę uzasadnić.
*
Czy uważa Pan(i), że istnieje potrzeba uregulowania umowy franczyzy na gruncie prawa polskiego?
*
Proszę opisać  jakie mogą być Pana(i) zdaniem pozytywne skutki uregulowania franczyzy na gruncie prawa polskiego. *
Proszę opisać jakie mogą być Pana(i) zdaniem negatywne skutki uregulowania franczyzy na gruncie prawa polskiego.
*
Czy w formie współpracy na podstawie franczyzy istnienie jakiś problem, który stanowi zagrożenie dla ogółu systemu franczyzowego w Polsce? Proszę uzasadnić.
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy