แบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก (สำหรับผู้ปกครอง)
ขอความกรุณาผู้ปกครองทุกท่านกรอกแบบสอบถาม ขอบคุณครับ
1. ข้อมูลส่วนตัว
1.1 เพศ *
Required
1.2 ระดับชั้นของนักเรียน *
Required
2. ส่วนแบบสอบถาม
2.1 มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
2.2 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
2.3 มีความร่วมมือ (MOU) ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และวัฒนธรรม
2.4 มีระเบียบปฏิบัติในการดูแลนักเรียนอย่างชัดเจน
2.5 สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการทั้งภายในและภายนอก
2.6 สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก
2.7 สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันดนตรี/ศิลปะทั้งภายในและภายนอก
2.8 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านสุนทรียภาพ อาทิ ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์
2.9 มีการติดตามนักเรียนโดยสื่อสารผ่านข้อความสั้น (Short Message Service) และ Line official แจ้งข่าวสารและแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มาสาย ขาดเรียน
2.10 มีการรณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า , น้ำประปา
2.11 มีการเผยแพร่ข่าวสาร ภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน ทางเซนต์ดอมินิกสาร เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก
2.12 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในโอกาสต่างๆ
2.13 ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก
2.14 โรงเรียนมีพื้นที่บริการรับ-ส่งนักเรียน และจอดรถที่เหมาะสมเพียงพอกับเนื้อที่ของโรงเรียน
2.15 มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมไทย อาทิ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันสุนทรภู่ ฯลฯ
2.16 สมาคมผู้ปกครอง และครู มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
2.17 สมาคมศิษย์เก่าฯ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service