TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

  Đăng ký tham gia tuyên truyền trong đồng bào dân tộc năm 2014

  1. Mục đích: Nhằm nâng cao nhận thức trong đồng bào dân tộc, tôn giáo về tinh thần đoàn kết dân tộc; về lược sử vùng đất Nam Bộ; về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về sự phát triển và những thành tựu của vùng Tây Nam Bộ... 2. Đối tượng tham gia: - Sinh viên người dân tộc thiểu số năm thứ nhất - Khóa 40; - Học sinh dự bị là người dân tộc thiểu số. 3. Xem chi tiết thông báo tại đây: http://websrv2.ctu.edu.vn/dept/dsa/file_upload/vbanply/Thong%20bao%20chung/TB_TTdongbaodantoc2014.pdf Lưu ý: ( * ) Thông tin bắt buộc phải nhập
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CHÚ Ý:

  - Photo thẻ sinh viên để nhận tiền bồi dưỡng (sẽ có thông báo sau).