ĐĂNG KÝ THAM GIA SINH HOẠT NGOẠI KHÓA TẠI CÔNG TY

SV phải đăng ký theo nhóm 06 bạn (Trưởng nhóm SV chịu trách nhiệm thông báo và quản lý nhóm). Chương trình sẽ đóng khi đủ số lượng SV đăng ký.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question