แบบสอบถามความคิดเห็น

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “จากทุ่งกุลาสดใส ก้าวไกลสู่...อาเซียน” ปีการศึกษา 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2555
(สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง/ประชาชนทั่วไป)

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  คำชี้แจง โปรดเลือก ระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question