แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด" ไตรมาส 3/2562
1. ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ
2. ระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด
มาก
ปานกลาง
น้อย
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
2.2 เนื้อหาสาระ
2.3 ความพึงพอใจ
3. ท่านเคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยช์หรือไม่
4. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ในทางใด (โปรดระบุ)
Your answer
5. เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6. เนื้อหาสถานการณ์แรงงานที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
7. ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดควรปรับปรุงหรือไม่
8. ถ้าต้องปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
9. ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใดเพิ่มเติม (โปรดระบุ)
Your answer
10. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy