แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคลากรร่วมเป็นคณะทำงานฝ่ายต้อนรับและประสานงานทั่วไป

โครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day 2017 : KMUTNB 2017
ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
  This is a required question

  1.รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ของส่วนงาน

  เพื่อติดต่อประสานงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2.รายชื่อคณะทำงานฝ่ายต้อนรับและประสานงานทั่วไป KM day 2017

  ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question