แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
คำชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำหนดประเด็น
การประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3. Report Abuse