แบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ อบจ.ปัตตานี (www.pattanipao.go.th)
คำชี้แจง - แบบสอบถามมีทั้งหมด ๓ ตอน ๑๔ ข้อ

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ อบจ.ปัตตานี
ตอนที่ ๓ คำถามเพิ่มเติม

( เครื่องหมาย * จำเป็นต้องตอบคำถาม )
Email address *
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ตอนที่ ๑ เรื่องข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อ-สกุล ผู้ตอบคำถาม *
๒. เพศผู้ตอบคำถาม *
๓. อายุผู้ตอบคำถาม *
๔. อาชีพผู้ตอบคำถาม *
๕. ระดับการศึกษา *
ตอนที่ ๒ เรื่องความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ อบจ.ปัตตานี
ความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ อบจ.ปัตตานี *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
๖. ได้รับรายละเอียดข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้ครบถ้วน
๗. ความสะดวกง่ายดายในการใช้งานเว็บไซต์ (เช่น ค้นหา, เปิดอ่าน ฯลฯ)
๘. ความเร็วในการตอบสนองทำงานของเว็บไซต์
๙. การนำเสนอข้อมูลมีรูปแบบที่สวยงามและเหมาะสม
๑๐. ความผิดพลาด (Error) ที่เกิดขึ้นของเว็บไซต์ บ่อยหรือไม่
๑๑. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อเว็บไซต์
๑๒. ท่านรู้จักเว็บไซต์ อบจ.ปัตตานี (www.pattanipao.go.th) ได้อย่างไร *
Required
ตอนที่ ๓ คำถามเพิ่มเติม
๑๓. ท่านรู้จักองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้อย่างไร *
Required
๑๔. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับพัฒนา อบจ.ปัตตานี และเว็บไซต์องค์กร
ขอขอบคุณสำหรับการตอบคำถามและข้อเสนอแนะ
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะในการตอบคำถามของท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการพัฒนาองค์กรต่อไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy