แบบประเมินความพึงพอใจโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
คำชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องหน้าข้อความ
เพศ
อายุ
สถานะ
ตอนที่ 2 ระดับความพึงต่อการเข้าร่วมโครงการ
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการและการประสานงานหลักสูตร
ประสิทธิภาพการให้บริการ
การดำเนินงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน
รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม
การเตรียมตัวและความพร้อมของคณะกรรมการผู้ประเมิน
สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
การให้คำชี้แนะของกรรมการตามองค์ประกอบ
สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์
ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม
อาหารกลางวันและอาหารว่าง มีความเหมาะสม
การบริการของเจ้าหน้าที่
การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
ความสำเร็จของโครงการภาพรวม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1. จุดเด่นของการให้บริการ
Your answer
2. จุดที่ควรปรับปรุง
Your answer
3. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
Your answer
ขอขอบคุณบุคลกรทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service