QB7 regulamin imprezy.
Regulamin imprezy quadowej „QUADOWE BEZDROŻA 7 - Jesień 2019" - 12.10.2019r.

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. „QUADOWE BEZDROŻA” jest imprezą o charakterze sportowo-turystycznym
przeznaczoną dla użytkowników quadów.
2. „QUADOWE BEZDROŻA” popularyzuje turystykę motorową w Polsce. Promuje regionalne
szlaki i miejscowości turystyczne. Propaguje aktywny tryb życia, wypoczynek, rekreację i
integrację europejską środowiska sportowego oraz realizuje aktywny model
zrównoważonego korzystania z zasobów przyrody.
3. Termin i miejsce QUADOWE BEZDROŻA to 12.10.2019r, okolice Bałtowa.
4. Producentem imprezy jest firma „eMZet” NIP: 863-16-15-784, zwany dalej
Organizatorem.
5. Organizator zobowiązuje się do wytyczenia tras o charakterystyce odpowiedniej dla
quadów, uzyskania odpowiednich zezwoleń, zapewnienia obsługi sędziowskiej, dostarczenia
wymaganych regulaminem urządzeń monitorujących przejazd, przygotowania dokumentacji
oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas imprezy.
6. Program imprezy jest ogłoszony na oficjalnej stronie www.quadowebezdroza.pl
7. „QUADOWE BEZDROŻA” odbywa się na podstawie:
a. niniejszego regulaminu,
b. przepisów Prawa o Ruchu Drogowym,
c. zasad ochrony środowiska.

II. TERMINOLOGIA
1. OS - oznaczony odcinek etapu, próba między taśmami: tor wyznaczony przez taśmy z
lewej i/lub prawej strony.
2. Punkt Kontroli Przejazdu (PKP) - oznakowany punkt umożliwiający sprawdzenie
prawidłowości przejazdu, na którym sędzia podbija pieczątkę.
3. Pieczątka (CP) - oznakowany punkt, na którym zawodnik podbija pieczątkę.
4. T - Według taśm: oznakowanie stosowane na trasie, oznacza kierunek jazdy wskazany
przez Organizatora bez podanych odległości.
5. MAP - Mapa - jazda wg mapy
6. Karta Drogowa - karta na której dokonuje się potwierdzenia przejazdu przez PKC,PKPów,
VP-ów.
7. MTA - Limit czasu: czas wyznaczony na dojechanie do mety etapu przed jego
zamknięciem. Godziny zamknięcia etapu zostaną podane przez Organizatora.
8. Kary - kary/grzywny nakładane za działania wymienione w załączniku.
9. BT - Badanie kontrolne: Zawodnik zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego
pojazdu (w tym jego wyposażenia), posiadania odzieży ochronnej oraz kontroli dokumentów
niezbędnych do poruszania się po drogach publicznych.
Zawodnik informuje organizatora o pozytywnym lub negatywnym wyniku BT.
W przypadku negatywnego wyniku zawodnik, jest zobowiązany do niezwłocznego
przygotowania pojazdu do stanu zgodnego z wymogami regulaminu, pod rygorem nie
dopuszczenia do startu.
10. Odprawa zawodników: spotkanie zawodników z organizatorem imprezy. Obecność
obowiązkowa.
11. Uczestnikiem etapu, jest zawodnik, który wystartuje o własnych siłach lub przy pomocy
uczestnika startującego w tej samej imprezie.
12. Karta drogowa.
a. Dokument potwierdzający przejazd
b. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaplombowanej karty drogowej, właściwej
etapowi niezwłocznie po osiągnięciu mety.
c. utrata karty drogowej skutkować będzie niesklasyfikowaniem zawodnika, zerwanie plomb
skutkować będzie nałożeniem 30 minutowej kary odbywanej w bazie imprezy. Po
zakończeniu kary zawodnik musi powrócić na miejsce swojego ostatnio podbitego Punktu
Kontrolnego.
d. wszelkie zmiany dokonywane przez uczestników w karcie drogowej są traktowane, jako
próby oszustwa i skutkują wykluczeniem z imprezy.
13. POMOC Z ZEWNĄTRZ/SERWIS - niedozwolona fizyczna pomoc udzielona zawodnikom
na trasie w jakiejkolwiek formie: fizyczna pomoc przy obsłudze lub naprawie pojazdu,
wyciągarek, dostarczeniu części, narzędzi, paliwa, olejów, płynów, użyczenie elementów
wyposażenia np. taśm, lin, bloków itp. i inne rodzaje pomocy fizycznej, w tym również pomoc
przy pokonywaniu trasy przejazdu, przy mocowaniu taśm, lin, bloków, itp., przez osoby nie
będące zawodnikami startującymi w danym Etapie. Pomoc z zewnątrz dopuszczalna jest
tylko w przypadkach stawiania przewróconych pojazdów, w stanie zagrożenia życia lub
zdrowia uczestnika imprezy. Dozwolona jest wzajemna pomoc między uczestnikami imprezy.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każda osoba, który zamierza uczestniczyć w imprezach organizowanych przez
Organizatora zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie
www.quadowebezdroza.pl i wpłacenia wpisowego na podstawie zamówienia. Opłata
wpisowego w wysokości 350 zł obejmuje: opłaty środowiskowe, wjazd na prywatne posesje,
użytkowanie terenów, wyżywienie, obsługę medyczną, itp. Opłaty należy dokonać do dnia
01.10.2017r. na konto: 03 1020 4926 0000 1402 0190 8110 w tytule dane osoby
zgłaszającej. Po upływie powyższego terminu opłata wzrasta o 50 pln.
2. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego jest jednoznaczna z przyjęciem warunków
tego regulaminu.
3. Zgłoszenie uznaje się za przyjęte z datą wpływu opłat wpisowego.
4. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia Organizator jest zobowiązany do
poinformowania o tym Zgłaszającego najpóźniej w ciągu 10 dni od daty wpływu wpisowego.
W przypadku braku pisemnej odmowy w ww. terminie zgłoszenie uznaje się za przyjęte.
5. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału zawodnika w QUADOWE
BEZDROŻA bez podania przyczyny.
6. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w QUADOWE BEZDROŻA (potwierdzonej
pisemnym zgłoszeniem), opłaty są zwracane wg zasad:
a. do 21 dni przed startem - zwrot 100% wpłaty minus koszty operacyjne nie większe niż 50

b. do 14 dni przed startem - zwrot 40% wpłaty
c. po ww. terminie - brak możliwości zwrotu
7. W przypadku zgłoszenia ilości zawodników powyżej limitu o starcie decyduje:
a. data wpisowego,
b. inne uwarunkowania.
8. Uczestnikami powinny być osoby pełnoletnie, w przypadku uczestnictwa w imprezie osoby
niepełnoletniej jej prawny opiekun przyjmuje pełną odpowiedzialność prawną, oraz
zobowiązany jest złożyć pisemną zgodę na uczestnictwo małoletniego w imprezie.
10. Osoba kierująca pojazdem musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia
pojazdu.
11. Uczestnicy są zobowiązani do:
a. przystępowania do uczestnictwa w imprezie w stanie zdrowia nie stanowiącym
przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów typu quad, podejmowania wysiłku fizycznego,
b. unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na
uczestników, organizatorów lub osoby trzecie, jak również ich mienie
c. udzielania wzajemnej pomocy w razie wypadków lub wystąpienia innych niebezpiecznych
sytuacji, oraz powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach organizatorów oraz służby
ratownicze/medyczne,
d. dbałości o środowisko
12. W czasie trwania imprezy uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy,
poleceń Organizatora, Sędziów i innych osób upoważnionych przez Organizatora.
13. Sprawy sporne są rozstrzygane przez ORGANIZATORA.
14. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie
spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.
15. Baza imprezy jest również częścią trasy i środowiska i obowiązują w niej takie same
zasady w zakresie ochrony środowiska i zachowania uczestników jak na trasie.
16. W przypadku sporów uczestnika z osobą trzecią, Organizator dołoży wszelkich starań, by
zachować dobre imię imprezy QUADOWE BEZDROŻA.
17. Uczestnictwo w QUADOWE BEZDROŻA może być niebezpieczne i uczestnik bierze
udział w QUADOWE BEZDROŻA na własne ryzyko, co potwierdza składając podpis w
oświadczeniu (odprawie online)
18. Złożenie podpisu uczestnika pod oświadczeniem jest równoznaczne ze zrzeczeniem się
wszelkich roszczeń wobec Organizatora. Nie podpisanie oświadczenia skutkuje
niedopuszczeniem uczestnika do imprezy bez prawa zwrotu wpisowego.
19. W żadnym wypadku Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być
pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia
spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy
strony trzeciej.
20. Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze
złego stanu zdrowia uczestników.
21. Wszyscy uczestnicy imprezy QUADOWE BEZDROŻA są zobowiązani do przeczytania
niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości poprzez podpisanie oświadczenia.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn. W
takim przypadku zgłoszonym uczestnikom zwracana jest cała kwota wpisowego.
23. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez
uczestników a związane z odwołaniem imprezy.
24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania wszelkich i wszystkich koniecznych
zmian w imprezie, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia powodów związanych z
zapewnieniem bezpieczeństwa lub nakazanych przez władze, a także do całkowitego
odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na niezwykłe okoliczności, bez
przyjmowania żadnej odpowiedzialności.
25. Zawodnicy, którzy ulegli wypadkowi podczas imprezy i udzielona została im pomoc
medyczna, chcąc uczestniczyć dalej w imprezie - muszą poddać się ponownym badaniom
lekarskim i uzyskać akceptację od lekarza.

IV. WARUNKI TECHNICZNE
1. Do startu dopuszczone są pojazdy typu QUAD.
2. Pojazdy muszą posiadać aktualne ubezpieczenie OC i NW przynajmniej na czas trwania
imprezy QUADOWE BEZDROŻA
3. Quady i wyposażenie zawodników muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa, o czym
uczestnik imprezy jest zobowiązany powiadomić Organizatora przed imprezą.
4. Wymagania bezpieczeństwa:
a. Ogumienie: Nie są dozwolone opony z tzw. kolcami.
b. Kask musi posiadać aktualną homologację kasku motocyklowego.
Uczestnicy mają obowiązek poruszania się w kasku odpowiednio zapiętym od Startu do
Mety oraz w trakcie poruszania się pojazdem poza czasem startowym.
c. Ochraniacze
Zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać odzież ochronną z ochraniaczem pleców, ramion i
kolan oraz stosowne obuwie, o czym uczestnik imprezy jest zobowiązany powiadomić
Organizatora przed imprezą.
5. Zawodnicy muszą umieścić na pojazdach naklejki dostarczone przez Organizatora wg
wzoru rozmieszczenia naklejek.
6. Podczas trwania imprezy nie dopuszcza się umieszczania na pojeździe reklam, napisów
oraz innych znaków podmiotów zajmujących się konkurencyjną działalnością w stosunku do
J.P.SOUND i do sponsorów imprezy, pod rygorem kary 2000 zł na rzecz fundacji wskazanej
przez organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie interpretację terminu "konkurencyjność".

V. TRASA
1. Wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej Ustawy z dnia 20.06.1997 Prawo
o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami.)
2. Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem
tego pojazdu.
Powinien unikać i zapobiegać sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na
uczestników imprezy, organizatorów lub osoby trzecie.
3. Określony przez Organizatora czas dojazdu na odcinki specjalne umożliwia poruszanie się
z bezpieczną prędkością i zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
4. Po trasie imprezy należy poruszać się w kierunku wyznaczonym przez Organizatora, na
podstawie śladu wgranego w urządzenie nawigacyjne GARMIN.
5. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po polach i uprawach oraz po innych terenach
prywatnych.

VI. ZASADY RYWALIZACJI
1. Start indywidualny - zawodnicy są po kolei wypuszczani na trasę.
2. O kolejności startu decydują uczestnicy imprezy ustawiając się na linii startu.
3. Spóźnienie się na start skutkuje startem za ostatnią załogą jadącą w regulaminowym
czasie.
4. Zabrania się, pod rygorem wykluczenia z zawodów, zabierania i przewożenia osób
postronnych w czasie trwania imprezy, zrywania pieczątek lub taśm wyznaczających trasę.
5. Protesty są składane tylko w formie pisemnej, z uwzględnieniem dokumentacji zapisanej
na nośnikach elektronicznych, w Biurze imprezy.
6. Zgłoszone protesty są rozpatrywane przez KOMISJĘ składającą się z organizatorów,
sędziów i obsługi technicznej urządzeń monitorujących przejazd, oraz w obecności
składającego protest.
7. Protest musi być złożony najpóźniej w ciągu 15 minut od opublikowania nieoficjalnych
wyników etapu, którego dotyczy protest.
8. Do każdego protestu musi być złożona kaucja w wysokości 100 zł i podlega zwrotowi w
przypadku uznania protestu.
9. Protest złożony bez kaucji uznaje się za nieważny.
10. Rozpatrzenie protestu nastąpi przed ogłoszeniem oficjalnych wyników.
11. Werdykt jest podany do publicznej wiadomości w biurze imprezy.
12. Skargi związane z uszkodzeniem, stratami osobistymi lub zagubieniem mienia nie będą
rozpatrywane.
13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad Fair Play. Za nieprzestrzeganie
zasad Fair Play grozi natychmiastowa dyskwalifikacja oraz zakończenie udziału w imprezie.
VII. PUNKTACJA
1. Zwycięzcą zostaje kierowca, który zdobędzie jak największą ilość punktów/pieczątek w
czasie maksymalnie do 10 godzin od momentu startu, czas startu wpisywany na karcie
zawodnika.
2. Zdobycie 1 pieczątki jest równoznaczne ze zdobyciem 1 punktu.
3. Zawodnicy wypuszczani są na trasę co 1 minutę.
4. Wyniki będą ustalone na podstawie kart (z przybitymi czytelnie pieczątkami, w
odpowiednich polach ) zdanych przez uczestników imprezy.
5. W przypadku uczestników, którzy zdobędą taką samą ilość punktów decyduje czas
przybycia na linię mety.
W przypadku stwierdzenia braku pieczątki w wyznaczonym miejscu należy niezwłocznie
powiadomić organizatora jak również udokumentować fotograficznie swoją obecność w
powyższym miejscu. Utrata karty drogowej oraz zerwanie plomb skutkować będzie nie
zaliczeniem etapu. Nagrodę fair play przyznamy temu, kto otrzyma najwięcej nominacji,
przyznawać je będą wszyscy zawodnicy na zdanych kartach wpisując numer startowy
wybranego zawodnika.

VIII. OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Mycie pojazdów może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych przez
Organizatora.
2. Organizator zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość pojemników na odpady (zaleca
się segregację), sanitariatów dla uczestników i kibiców (Park maszyn, Start, Meta)
3. Kierowca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisów ochrony środowiska przez
siebie, zatrudnioną obsługę i kibiców podczas imprezy. Po likwidacji stanowiska
serwisowego odpowiedzialny jest za pozostawienie terenu w stanie nienaruszonym
ekologicznie. (Art. 86 Konstytucji RP. Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i
ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie)
4. Zabrania się kontynuowania jazdy pojazdem, z którego zaobserwowano wycieki.
5. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenia środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi
odpadami z uwagi na minimalizacje szkód dla środowiska naturalnego pod rygorem kar.
6. Użycie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew
jest obowiązkowe pod rygorem kar.
7. Poruszanie się po trasie etapu z wyjątkiem fragmentów prowadzonych po drogach
publicznych w czasie 24 godzin przed rozpoczęciem etapu oraz 24 godzin po jego
zakończeniu jest zabronione pod rygorem kar, z wyjątkiem niesienia pomocy osobom lub
załogom pozostającym na trasie.
8. Serwis pojazdu dopuszczalny jest jedynie w Bazie imprezy, przy użyciu odpowiednich mat
chroniących podłoże przed wyciekiem szkodliwych płynów.Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service