શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ નોમીનેશન ફોર્મ - 2017
શાળા દ્વારા શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ સંદર્ભે નોમીનેશન કરવાના હેતુસર આ સાથે સામેલ ફોર્મમાં જરૂરી વિગતો ભરવાની રહેશે આ માટે નીચે મુજબની સૂચનાઓ ધ્યાનમાં લેવી.
- સદર માહિતીપત્રક શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ માટે ભાગ લેવા અંગેનું નોમીનેશન ફોર્મ માત્ર છે. ફોર્મ ભરવાથી એવોર્ડ મળશે જ તેવો દાવો કરી શકાશે નહિ.
- શાળાએ નોમીનેશન ફોર્મની તમામ વિગતો જરૂરી આધારો સહ પૂરતી ચોક્સાઇથી ભરવાની રહેશે.
- શાળાના ડાયસ કોડ સહિતની વિગત ભૂલરહિત ભરવાની રહેશે.
- જે બાબત શાળાને લાગુ પડતી હોય તે જ બાબત સંદર્ભે વિગતો દર્શાવવાની રહેશે.
- સમગ્ર તાલુકામાંથી આવેલ શાળાઓના નોમીનેશન્સના આધારે 70 ટકાથી વધુ ગુણ પ્રાપ્ત કરતી શાળાઓની એવોર્ડ કમિટિ દ્વારા રૂબરૂ મુલાકાત લેવામાં આવશે
- રૂબરૂ મુલાકાત લીધેલ શાળાઓ પૈકી એવોર્ડ કમિટિના મૂલ્યાંકનના આધારે જ એવોર્ડ માટે શાળાની પસંદગી કરવામાં આવશે.
- શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ અંગેના સ્વ-મૂલ્યાંકન પત્રકમાં મૂકવામાં આવેલ વિકલ્પ દીઠ ગુણભાર નક્કી કરવામાં આવેલ છે.
- એક શાળા દીઠ એક જ (પ્રથમ ભરેલ ) ફોર્મ માન્ય કરવામાં આવશે. જેથી તમામ વિગતો ધ્યાનપૂર્વક ભરવાની રહેશે.
- તા. ૧પ/૧૦ / ૨૦૧૭ સુધીમાં નોમીનેશન ફોર્મ ઓનલાઇન ભરવાનું રહેશે. ઉપરાંત ભરેલ ફોર્મની હાર્ડકોપીની ફાઇલ જરૂરી આધારો સાથે ડાયટમાં જમા કરાવવાની રહેશે.
- જે લોકો ઓનલાઇન ફોર્મ ન ભરી શકે તેઓએ પણ ઓફલાઇન ફોર્મ ભરી ડાયટમાં તા. ૧પ/૧૦/૨૦૧૭ સુધીમાં જરુરી આધારો સાથે જમા કરાવવાનું રહેશે.
- નોમીનેશન ફોર્મ સાથેના જરૂરી આધારો તા. ૧પ/૧૧/ર૦૧૭ સુધીમાં જમા કરાવવાની છુટ રહેશે પરંતુ નોમીનેશન ફોર્મ તા. ૧પ/૧૦/૨૦૧૭ સુધીમાં જમા કરાવવું ફરજિયાત છે. જે શાળાએ નોમીનેશન ફોર્મ તા. ૧પ/૧૦/૨૦૧૭ સુધીમાં જમા કરાવેલ હોય તેના જ આધારો તા. ૧પ/૧૧/૨૦૧૭ સુધીમાં સ્‍વીકારવામાં આવશે.
- અન્ય શાળાને પ્રેરણા આપવા માટે જે શાળાને વર્ષ ૨૦૧૬ - ૧૭ માં શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ મળેલ હોય તે શાળાઓ આગામી ત્રણ વર્ષ સુધી સ્પર્ધામાં ભાગ લઇ શકશે નહીં.
- વધુ માહિતી માટે ડાયટનો સંપર્ક કરી શકશો.

પ્રાચાર્ય,
જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન
રાજકોટ

Email address *
ઉપરોક્ત શરતો મેં વાંચેલ છે અને મને બંધનકર્તા રહેશે *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service