แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าซาง
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...., เรื่อง ควบคุมที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ...., เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ...., เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ....
คำชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบสอบถามฉบับนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เทศบาลตำบลป่าซางและประชาชน รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...., เรื่อง ควบคุมที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ...., เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ...., เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ....
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
อาชีพ
Clear selection
ท่านเป็นผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ประกอบกิจการตลาด
Clear selection
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...., เรื่อง ควบคุมที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ...., เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ...., เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ....
Clear selection
เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวดังกล่าว ยกเว้นเรื่อง หรือข้อ
โดยขอให้แก้ไขร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ดังนี้
ไม่เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวทั้งหมด
*** ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ ***
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy