INSCRIPCIÓ
******* FILMS IN SITU 2018 *******
ALMACELLES SHORT FILM FESTIVALBenvinguts/des a la inscripció online del concurs de curtmetratges "Films in situ 2018"
BASES CONCURS:
1.
Organitza:
Regidoria de noves tecnologies de l’Ajuntament d’Almacelles, amb la col·laboració del IEI (Institut d’Estudis Ilerdencs) i la Diputació de Lleida.

2.
Objecte i Antecedents
Almacelles, ciutat sempre innovadora en el cinema, fou una de les primeres en emetre pel·lícules a les Terres de Lleida, amb cinema estable ja l’any 1924. Arribà a tenir fins a tres sales als anys vuitanta del segle passat i en ella s’hi han filmat pel·lícules força reconegudes, com ara “Catalunya, ûber alles!” (2010) de Ramon Térmens, o documentals de prestigi com “Almacelles, Urbs Ilustrati” (2011) d’Òscar Sànchez.
En aquest sentit, la Regidoria de Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Almacelles ha volgut convocar el 8è Concurs Jove de Curtmetratges d’Almacelles, Films in-situ Almacelles. Un concurs de curtmetratges per a infants, joves i professionals a partir de 10 anys d’edat, amb l’objectiu de fomentar la participació en la comunicació audiovisual el setè art.

3.
Requisits dels participants

3.1- Podran participar en aquest concurs autors nacionals o estrangers, residents a Espanya,
a partir de 10 anys d’edat en la primera categoria. Els menors d’edat necessitaran autorització dels seus pares/mares/tutors per participar i per cedir els drets d’imatge.
3.2- Tots els curts participants, així com el nom i cognoms dels seus autors, podran ser
difosos per qualsevol mitjà de comunicació, incloses les xarxes socials. Podran ser
exposats al canal o canals que l’Ajuntament consideri.
3.3- La participació en el concurs és gratuïta i suposa l'acceptació de les bases de la
convocatòria.4.
Participació


4.1- Cada participant podrà presentar al concurs tants curts com consideri, sempre que sigui
dins d'una única inscripció, d'una durada mínima d’un minut i màxima de deu cada un d'ells.
4.2- Aquest any hi ha 4 categories:
Categoria A: De 10 a 13 anys
Categoria B: De 14 a 17 anys
Categoria C: De 17 a 20 anys
Categoria PROFESSIONAL: A partir de 21 anys

4.3- Els participants declaren sota la seva responsabilitat ser els autors de la / es obra / es presentada / s, sent responsables directes dels danys i perjudicis que es derivin de qualsevol
reclamacions de tercers autors per infracció dels seus drets, de conformitat amb la normativa
vigent, exonerant a l’Ajuntament i a la Diputació de Lleida de qualsevol tipus de reclamació en aquest sentit.
Els participants declaren que les obres audiovisuals són inèdites i no han obtingut cap tipus
de premi ni han estat finalistes en cap concurs, responent davant de l’Ajuntament d’Almacelles de qualsevol dany o perjudici derivat de qualsevol reclamació sostinguda sobre la
falsedat o inexactitud d'aquesta declaració.

4.4- Per a poder participar, caldrà inscriure’s a la pàgina web de l’Ajuntament d’Almacelles www.almacelles.cat sent indispensable completar el formulari de registre i inscripció proporcionat i havent d'utilitzar els formats de vídeo admesos en la mateixa.

4.5- Les projeccions de les pel·lícules seleccionades es realitzaran en vídeo en alta definició o resolució superior. Les pel·lícules seleccionades seran presentades en un arxiu amb extensió .mp4, amb codec H.264.

4.6- Per a participar al concurs abans s'ha d'omplir aquest formulari, útlim dia d'inscripcions: 30 de JULIOL DE 2019. Primer us apunteu i desprès realitzeu el curtmetratge, ja que potser fem un petit seguiment de com van els rodatges.

4.7- Per a fer l'entrega dels curtmetratges es pot fer de dues maneres:
- De forma online enviant-ho a almacellesaudiovisuals@gmail.com
- Presencialment deixant un DVD o Pendrive a l'Ajuntament d'Almacelles

Últim dia per a entregar els curtmetratges: 24 de setembre de 2019

5.
Propietat intelectual
5.1- Els participants en el present Concurs autoritzen a l’Ajuntament d’Almacelles, al fet que per si mateixa o mitjançant la intervenció d'un tercer autoritzat, pugui publicar els curtmetratges presentats al concurs, en qualsevol mitjà, material i suport, reproduint tots o part dels curtmetratges presentats a la convocatòria, segons estimi oportú, a efectes de la promoció, publicitat i divulgació del concurs, de l'activitat de l’Ajuntament d’Almacelles, tant a Espanya com a l’estranger, sense que això l'obligui a contraprestació a favor dels seus autors.
5.2- En atenció a l'anterior, durant el període de durada del concurs i fins a la data de finalització del VIII Concurs de curtmetratges Films in Situ d’Almacelles, les obres presentades al Concurs quedaran custodiades pels organitzadors del Festival Films in Situ, podent disposar lliurement de les mateixes, havent de citar la seva autoria, excepte que el mateix autor expressi el seu desig d'anonimat. Tot això, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d'abril, que aprova el text refós de la Llei de Propietat
Intel·lectual i les modificacions establertes en la Llei 23/2006 de 7 de juliol. En tot cas, si l'autor volgués fer ús d'aquesta obra durant el termini, podrà sol·licitar-ho a l’Ajuntament d’Almacelles.

6.
Procés de selecció dels guanyadors
6.1- Un comitè de selecció, format per professionals del cinema i mitjà audiovisual i membres del equip organitzador del VIII concurs de curtmetratges Films in Situ d’Almacelles, s'encarregarà de realitzar una selecció prèvia de les peces presentades al Concurs, atenent a la qualitat artística i les bases, de seleccionar, entre totes les pel·lícules rebudes, aquelles obres que participaran com a finalistes en el Concurs i seran visionades pel jurat.
6.2. La selecció final es realitzarà per un jurat d'experts. El jurat estarà compost per
professionals triats per l’Ajuntament d’Almacelles, que tindrà reconegut professional i contrastada experiència dins el cinema i mitjà audiovisual.
6.3- L’Ajuntament d’Almacelles, informarà del nom dels membres del jurat el mateix dia de l’entrega de premis, al cinema “el casal” d’Almacelles, a la cloenda del festival i l’entrega de premis.
6.4- El jurat atorgarà els premis, tenint en compte la qualitat i coherència de l'obra, el compliment de les bases, la producció, la fotografia, el so i la interpretació dels curtmetratges rebuts pel Concurs.
6.4- El jurat podrà declarar desert qualsevol premi si considera que les obres presentades
no reuneixen les condicions exigides en la convocatòria, o no tenen qualitat i el rigor adequat, no podent a més declarar cap premi ex aequo. La decisió del jurat és inapel·lable.
6.6- La comunicació de la decisió del jurat es farà a la gala de cloenda del “films in situ”, a la sala del cinema del centre cultural d’Almacelles.
Els autors recolliran el premi personalment o mitjançant una persona delegada expressament per l'autor, en l'acte oficial de lliurament de premis.
6.7- Els guanyadors del concurs es beneficiarà dels següents premis respectivament:


CATEGORIES
Categoria A de 10 a 13 anys primer premi: 250€ segon premi: 100€ tercer premi: 50€
Categoria B de 14 a 17 anys primer premi: 250€ segon premi: 100€ tercer premi: 50€
Categoria C de 17 a 20 anys primer premi: 400€ segon premi: 150€ tercer premi: 50€

Categoria PROFESSIONAL A PARTIR DE 21 ANYS
primer premi: 2.500€ segon premi: 1.000€ tercer premi: 500€

Totes les categories opten també a:
Premi especial públic: 350€

6.8- Un cop coneguts els guanyadors, s’haurà de facilitar, per parts dels guanyadors, número de compte indicat per l'autor de l'obra o per l'interlocutor designat (per al cas que siguin diversos els autors). Si transcorregut el termini de 3 mesos des de la notificació del premi a cadascun dels 3 guanyadors, els mateixos no envien les seves dades, l’organització s'entendrà que el premi és refusat pel seu titular, perdent el guanyador qualsevol dret a reclamar el premi en el futur. Els premis es faran mitjançant transferència, i us avisarem de les dates mitjançant email.
6.9- Els premis estaran subjectes al règim fiscal que sigui aplicable d'acord amb la legislació
vigent.
6.10- El premi especial del públic serà elegit pel propi públic. La forma de votació es comunicarà al mes de setembre.
7.
Normes Generals
7.1 - L'organització del present Concurs es reserva el dret de fer modificacions i prendre iniciatives no regulades en les bases, sempre que contribueixin al millor desenvolupament del certamen.
Qualsevol llacuna conceptual o dubte que pogués sorgir en la interpretació d'aquestes bases, es podrà consultar enviant un mail a almacellesaudiovisuals@gmail.com .
7.2- Els participants autoritzen a reproduir, utilitzar i difondre el seu nom, cognom i imatge en
qualsevol activitat publicitària i / o promocional que estigui relacionada amb aquest Concurs, tot això en qualsevol mitjà, sense que aquestes activitats li confereixin dret de remuneració o
benefici amb excepció, si escau, del premi guanyat conforme a aquestes bases.
L'autorització indicada en el paràgraf anterior, inclou tots els drets de reproducció,
transformació, distribució i comunicació pública de la gravació o imatges captades, sense
limitació de temps ni de territori.
7.3- L’Ajuntament d’Almacelles es reserva el dret d'excloure justificadament la participació en el certamen a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del present concurs o pogués implicar perjudici tant per a la imatge de l’Ajuntament i del concurs, com per a la de qualsevol de les entitats col·laboradores en el premi.
7.4- L’organització rebutjarà totes les peces audiovisuals que siguin contràries al dret a l'honor i / o imatge de tercers, els bons costums i tots aquells que puguin causar rebuig social.
7.5- L’Ajuntament queda exempta de qualsevol responsabilitat si per causa fortuïta, de força major o si, per imperatiu legal s'anul·lés o suspengués el premi.
7.6- L’organització no serà responsable en cap cas de:
A) Les interrupcions del servei per errors produïts pels proveïdors d'accés o per condicions transitòries d'Internet, o per problemes derivats del sistema informàtic, programari de connexió o navegació, xarxa telefònica, ADSL, cable, satèl·lit i qualsevol altra infraestructura de
transport o comunicacions.
B) Les alteracions que es produeixin per interferències voluntàries i / o involuntàries i / o pel mal ús del mateix i / o programes, per exemple, virus, caigudes de servidors, esborrat d'arxius, dany a la base de dades, incendis, explosions, inundacions, accions violentes de tercers, problemes elèctrics (excés o falta de corrent), o qualssevol altres que afectin o puguin afectar el funcionament dels equips servidors i / o a la informació emmagatzemada en els mateixos.
C) Circumstàncies alienes al control del festival, incloent sense limitació, les motivades per força major com la pèrdua accidental d'informació per qualsevol causa aliena a l’organització.
D) Els danys i perjudicis de qualsevol tipus que pugui patir l'autor o tercers en el marc del
present Concurs, derivats d'errors, o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions, i / o
per causes imputables a tercers proveïdors de serveis.

8.
Protecció de Dades
De conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades de caràcter personal i a la Llei 34/2002, de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, es informa a les persones que participin en el Concurs, que les dades proporcionades per les mateixes, s'incorporaran a un fitxer titularitat de l’Ajuntament d’Almacelles, Amb la
finalitat de gestionar el compliment i l'execució del mateix.
Qualsevol participant en el Concurs pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició enviant un correu electrònic a la direcció almacellesaudiovisuals@gmail.com . En tot cas, qualsevol persona les dades siguin proporcionats en el marc del present Concurs pot exercir aquests drets i qualssevol altres que li atorgui la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment, en els terminis i termes previstos en aquesta.
Així mateix i en compliment del que disposa l'esmentada normativa, qualsevol autor que participi en el Concurs s'obliga a comptar amb el consentiment previ, exprés i inequívoc de totes i cadascuna de les persones que, si escau, poguessin aparèixer en l'obra presentada per publicar la seva imatge, així com qualssevol altres dades personals de les mateixes que puguin ser facilitades per l'autor a l’Ajuntament en el marc del Concurs, eximint a l’organtizació de qualsevol responsabilitat derivada de la seva incompliment.


9.
BASES DE LA VIII EDICIÓ DEL CONCURS FILMS IN SITU D’ALMACELLES PER A TOTES LES CATEGORIES

9.1- Els curtmetratges hauran d’elaborar-se a la vila d’Almacelles, en part o en la seva totalitat.
9.2 –Si algun equip necessita ajuda per poder dur a terme el seu curtmetratge pot enviar un email a almacellesaudiovisuals@gmail.com, demanant tota l’ajuda que requereixi.
9.3 - La temàtica i gènere dels curts són lliures però serà obligatori incloure mínim dos imatges exteriors identificatives del municipi d’Almacelles.
9.4- La durada dels curtmetratges oscil·larà entre 1 i 10 minuts, incloent els títols de crèdit. No s’accepten “making off”, ni preses falses.
9.5- Els curtmetratges podran rodar-se en qualsevol format, però el format de lliurament final serà en .mp4, amb còdec H.264 i entrega via online a almacellesaudiovisuals@gmail.com mitjançant wetransfer o similar.
En cas que es vulgui utilitzar un format diferent per al lliurament, s’haurà de consultar prèviament a l’organització, mitjançant el email almacellesaudiovisuals@gmail.com, qui tindrà la decisió final.
9.6- Durant l’elaboració del curtmetratge, els participants de les categories menors d’edat, podran anar acompanyats de majors d’edat. Aquests podran intervenir en els curts com a actors, conductors o assessors, però mai com a tècnics, operadors de càmera, guionistes ni directors.
9.7- Els vídeos es presentaran de manera individual o en grup. Cada participant podrà lliurar totes les propostes que desitgi.
9.8- Es desqualificaran els treballs que no compleixin amb un o més dels punts establerts en aquestes bases.
9.9- Si ho demaneu, podeu editar o reunir-vos a Casa Clara, si ho necessiteu envieu un email a almacellesaudiovisuals@gmail.com .
9.10- Per participar en aquest concurs serà obligatòria la inscripció prèvia online, a través de la web www.almacelles.cat
9.11 – L’entrega de premis i el visionat dels curtmetratges es realitzarà al cinema “el casal”, del centre cultural d’Almacelles, amb horari i data que es comunicarà més endavant.
9.12 – Les categories són quatre: Categoria A: De 10 a 13 anys, Categoria B: De 14 a 17 anys, Categoria C: De 18 a 20 anys, categoria Professional de més de 21 anys. L’organització podrà canviar-vos de categoria si és necessari, i modificar les edats d’aquestes.
9.13- Al començament o als crèdits s’ha de fer esmena de les institucions organitzadores, podeu posar el nom o els logos de:
- Ajuntament d’Almacelles
- IEI (Institut d’Estudis Ilerdencs)
- Diputació de Lleida
- FILMS IN SITU Almacelles short film festival
Els logos els podreu trobar a la pàgina de l’Ajuntament a l’apartat FILMS IN SITU.
Si teniu algun problema per descarregar els logos els podeu sol·licitar al correu almacellesaudiovisuals@gmail.com
9.14- Els curtmetratges participants tenen llibertat de poder reutilitzar-los en altres concursos, sempre que es conservi el logo del festival “Films in situ”
9.15 - L'idioma del curtmetratge pot ser presentat en català i/o castellà.


10.
10.1 – El jurat pot declarar el premi desert si cap curtmetratge arriba als requisits mínims del concurs, o té una qualitat mínima.

11.
11.1 – Aquest any hi ha un canvi d’estructura en l’elaboració del curtmetratge, en totes les categories, el tret de sortida es dóna el 10 de juny de 2019, qui vulgui participar en aquesta edició té tot l’estiu per poder elaborar, enregistrar i editar el seu curtmetratge.
L’entrega dels curtmetratges s’ha de realitzar per la Festa Major d’Almacelles, el 24 de setembre de 2019. I la gala d’entrega de premis es realitzarà durant el cap de setmana del 8 i 9 d’octubre.

Acceptes les bases del concurs? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy