សំណើអញ្ជើញ ឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយស (Request for Okhna Dr. Mengly J. Quach to be Guest Speaker)

សូមអរគុណសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអញ្ជើញ ឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ដើម្បីចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នក។ ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់យើងខ្ញុំក្នុងការសម្របសម្រួលសំណើរបស់អ្នក សូមបំពេញ និងបញ្ជូនទម្រង់ខាងក្រោម យ៉ាងហោចណាស់ឱ្យបានបួនសប្ដាហ៍មុនកម្មវិធី ដើម្បីយើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រេចចិត្ត។

Thank you for your interest in having Oknha Dr. Mengly J. Quach to be guest speaker at your event. In order to help us facilitate your request, please complete and submit the following form at least 4 weeks prior to the event for decisions to be made.

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬត្រូវការជំនួយផ្សេងៗក្នុងការបំពេញទម្រង់សំណើនេះ សូមទាក់ទងមកកាន់លេខទូរសព្ទ៖ ០៦១ ៧០០ ២២៤ ឬ ០៦១ ៧០០ ១៧៩។

If you have any questions or need help completing the Speaker Request Form, please call at 061 700 224/061 700 179.
អាសយដ្ឋានសារអេឡិចត្រូនិក: (Email address): *
ឈ្មោះស្ថាប័នដែលស្នើ (Name of Organization Submitting Request): *
អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធី (Event Sponsor(s)): *
សម្រាប់ប្រាក់ចំណេញ/មិនសម្រាប់ប្រាក់ចំណេញ (For Profit/Not for Profit): *
Required
អ្នកសម្របសម្រួល/អ្នកដែលត្រូវទាក់ទង: (ឈ្មោះ តួនាទី អាសយដ្ឋានសារអេឡិចត្រូនិក លេខទូរសព្ទការិយាល័យ លេខទូរសព្ទដៃ) (Coordinator/Point of Contact): (name, title, email, office phone, cellphone): *
ឈ្មោះ/ចំណងជើងកម្មវិធី (Event Name/Title): *
ទីតាំងកម្មវិធី (Event Location): *
កាលបរិច្ឆេទនៃកម្មវិធី (Event Date): *
MM
/
DD
/
YYYY
ម៉ោង ឬពេលវេលា​​​​​​​​​​​​​​​ (Time): *
ប្រភេទកម្មវិធី (Event Type): *
គោលបំណង/គោលដៅកម្មវិធី (Event Purpose/Goal): *
គេហទំព័រកម្មវិធី៖ (ប្រសិនបើមាន) Event Website: ​(if applicable):
ប្រធានបទដែលស្នើ (Requested Topic (s)): *
ទម្រង់នៃបទបង្ហាញ៖ (សុន្ទរកថា កិច្ចពិភាក្សាតុមូល កិច្ចពិភាក្សាជាក្រុម។ល។) (Presentation Format): (keynote address, round table, panel, etc.): *
រយៈពេលដែលរំពឹងទុក៖ (៣០នាទី ១ម៉ោង។ល។) (Expected Duration): (30 minutes, 1 hour, etc.): *
សំណួរ និងចម្លើយ៖ (បន្ទាប់ពីការថ្លែងសុន្ទរកថា តើនឹងមានវគ្គសំណួរ និងចម្លើយដែរឬទេ?) (Question and Answer): (will the speech be followed by a Q & A session?): *
ចំនួនអ្នកចូលរួមដែលរំពឹងទុក​​​​​​​​​​​​​​​​​ (Estimated number of Audience): *
ប្រភេទអ្នកចូលរួម៖ (សិស្ស សហគ្រិន សាធារណជន។ល។) (Type of Audience): (students, entrepreneurs, public, etc.): *
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ៖ (តើនឹងមានការអញ្ជើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចូលរួមដែរឬទេ? បើមាន តើការធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានជាការបើកចំហរ ឬមិនបើកចំហរ? សូមអធិប្បាយ និងផ្ញើបញ្ជីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលនឹងចូលរួមមកជាមួយផងដែរ) Media: (will media be invited? If so, will the event be open or closed press? Also describe and submit media list) : *
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃការទទួល (Deadline for Acceptance): *
MM
/
DD
/
YYYY
តម្លៃចូលរួម៖ (សូមរួមបញ្ចូលតម្លៃសមាជិក និងតម្លៃមិនមែនសមាជិក ប្រសិនបើមាន) (Cost of Attendance): (please include member and nonmember price, if applicable): *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Aii Language Center. Report Abuse