แบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์การให้บริการห้องปฎิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตอนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ *
2.สถานะ *
3.สาขาวิชา *
ตอนที่2 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระดับคะแนน :
5 = ดีมาก/มากที่สุด 4 = ดี/มาก 3 = ปานกลาง 2 = พอใช้/น้อย 1 = ควรปรับปรุง/น้อยที่สุด 0 = ไม่แสดงความเห็น
1.ความพึงพอใจด้านการดำเนินงาน *
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
น้อย(1)
การประชาสัมพันธ์การให้บริการ
การชี้แจงกฎ ระเบียบ และข้อควรปฏิบัติอย่างครอบคลุม
2.ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
ดีมาก(5)
ดี(4)
ปานกลาง(3)
พอใช้(2)
น้อย(1)
ความสุภาพ กิริยามารยาท และมนุษย์สัมพันธ์การให้บริการ
มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น คำตอบ ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา
ความรวดเร็วในการติดต่อและการให้บริการ
3.ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยสะดวก *
ดีมาก(5)
ดี(4)
ปานกลาง(3)
พอใช้(2)
น้อย(1)
สถานที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ มีความสะดวกในการเข้าใช้บริการ
ความสะดวกในการจอง/ ใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
มีระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ำ แอร์) มีความสะดวกในการใช้งาน
4.ความพึงพอใจด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ *
ดีมาก(5)
ดี(4)
ปานกลาง(3)
พอใช้(2)
น้อย(1)
ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการให้บริการ
คู่มือ/คำแนะนำการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ปริมาณเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพียงพอต่อการให้บริการ
5.ความพึงพอใจโดยรวมของการให้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ *
ดีมาก(5)
ดี(4)
ปานกลาง(3)
พอใช้(2)
น้อย(1)
แถว 1
ตอนที่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ปัญหา/ ข้อเสนอแนะในการใช้บริการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service