แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ บช.ศ.
คำชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ ของ บช.ศ.
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานและนำผลการประเมิน
ไปประกอบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ บช.ศ. ต่อไป
กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ กองบัญชาการศึกษา
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
1.3 อายุ *
1.4 ระดับการศึกษา *
1.5 หน่วยงานในสังกัด *
2. ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ กองบัญชาการศึกษา
กรุณากรอกแบบสอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นตามความพึงพอใจในแต่ละระดับ
ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก
ระดับ 4 หมายถึง ดี
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
2.1 ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
2.2 ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
2.3 ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภาระกิจ
2.4 ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
2.5 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
2.6 มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
2.7 รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
8 ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล.
2.9 ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก
2.10 ระบบสารสนเทศใช้งานง่าย
2.11 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy