แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ บช.ศ.

คำชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ ของ บช.ศ.
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานและนำผลการประเมิน
ไปประกอบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ บช.ศ. ต่อไป
กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

  1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ กองบัญชาการศึกษา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ กองบัญชาการศึกษา

  กรุณากรอกแบบสอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นตามความพึงพอใจในแต่ละระดับ ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก ระดับ 4 หมายถึง ดี ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
  2.1 ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
  2.2 ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
  2.3 ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภาระกิจ
  2.4 ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
  2.5 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
  2.6 มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
  2.7 รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
  8 ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล.
  2.9 ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก
  2.10 ระบบสารสนเทศใช้งานง่าย
  2.11 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ
  Please enter one response per row