แบบประเมินและวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดอนพุดวิทยา อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2561
ให้ผู้ทำแบบประเมินพิจารณาตามตัวชี้วัดแต่ละตัว โดยเขียนเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรง
กับความคิดเห็นของท่าน
ดี (3) หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับดี
พอใช้ (2) หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับพอใช้
ปรับปรุง (1) หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับต้องปรับปรุง
ตอนที่ 1 ผู้ทำแบบประเมิน *
ตอนที่ 2 1. มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น * *
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ความเหมาะสมของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาต่อ 1 สัปดาห์
ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรในแต่ละรายวิชา
ความเหมาะสมของการจัดรายวิชาตามหลักสูตรท้องถิ่น
ความเหมาะสมของรูปแบบการวัดผล ประเมินผล ของแต่ละรายวิชา
2. มีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ *
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ความเหมาะสมของรายวิชาเพิ่มเติมที่โรงเรียนเปิดสอน
ความเหมาะสมของหลักสูตรด้านวิทย์-คณิต ทักษะอาชีพและภาษาในอาเซียน
ความเหมาะสมของเวลาเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service