แบบกรอกรายชื่อผู้เข้าประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘. ๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
คำชี้แจง
๑. กรุณกรอก คำนำหน้านาม (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล และตรวจสอบคำสะกดให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อนำไปจัดทำเกียรติบัตร
๒. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
โรงเรียน *
Your answer
กลุ่มโรงเรียน *
๑. คำนำหน้านาม (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ผู้บริหารโรงเรียน *
Your answer
๒. คำนำหน้านาม (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ *
Your answer
๓. คำนำหน้านาม (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ *
Your answer
๔.คำนำหน้านาม (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย *
Your answer
๕.คำนำหน้านาม (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม *
Your answer
๖.คำนำหน้านาม (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา *
Your answer
๗.คำนำหน้านาม (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี *
Your answer
๘.คำนำหน้านาม (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ *
Your answer
๙.คำนำหน้านาม (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ นามสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. Report Abuse - Terms of Service