วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
4 หมายถึง แสดงพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ และสามารถอธิบายให้เหตุผลสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ได้
3 หมายถึง แสดงพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถอธิบายให้เหตุผลสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ได้
2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมได้ถูกต้องเพียงบางส่วน ต้องได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจึงจะมีความถูกต้องสมบูรณ์
1 หมายถึง แสดงพฤติกรรมได้ถูกต้องเมื่อมีตัวอย่างให้ศึกษาเพิ่มเติม หรือต้องได้รับการสอนซ่อมเสริม
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา
1.1.1 ความชื่อสัตย์ *
1
2
3
4
1. พฤติกรรมสุจริต ซื่อตรงในการเรียน การสอบ ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
2. ไม่นำของผู้อื่นมาเป็นของตน
3. ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่นหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือนจากความจริง
1.1.2 มีวินัย *
1
2
3
4
1. มุ่งมั่นในการเรียน/ทำงานอย่างเต็มความสามารถ
2. แสดงความเคารพอย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ
3. เป็นแบบอย่างของการรักษาความเป็นระเบียบของสถานที่ สิ่งแวดล้อม
4. แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย ถูกต้องตามกาลเทศะ
5. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย แหล่งฝึกและสังคม
1.1.3 ตรงต่อเวลา *
1
2
3
4
1. เข้าเรียนหรือฝึกปฏิบัติงานตรงเวลา
2. ส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด
3. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตรงต่อเวลา
1.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม *
1
2
3
4
1. มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และเป็นแบบอย่างของการมีสุขภาพที่ดี
2. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนประสบความสำเร็จ ทันเวลาเป็นแบบอย่างกับผู้อื่น
3. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของวิทยาลัย วิชาชีพและสังคม
4. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
5. ยอมรับผลการกระทำของตนเอง และพร้อมที่จะพัฒนา
1.3 สามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดการประเด็นหรือปัญหาทางจริยธรรม *
1
2
3
4
1. ระบุปัญหาเชิงจริยธรรมที่พบในชีวิตประจำวัน และในการปฏิบัติงาน
2. เลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลโดยใช้หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3. เป็นแบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรม
1.4 แสดงออกถึงการเคารพสิทธิคุณค่า ความแตกต่างและศักดิ์ศรีของความเป็นตนเอ *
1
2
3
4
1. มีทัศนคติที่ดีเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น
2. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และผู้รับบริการ
3. เปิดโอกาสให้ผู้อื่นและผู้รับการบริการได้แสดงความคิดหรือ พฤติกรรมในแบบของตนเอง
4. ยอมรับพฤติกรรมของผู้อื่นและผู้รับบริการโดยไม่ตัดสินจากความคิดของตนเอง
5. ปฏิบัติต่อผู้อื่นและผู้รับบริการโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (ความเป็นปัจเจกบุคคล)
1.5 แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะคำนึงถึงส่วนรวมและสังคม *
1
2
3
4
1. อุทิศเวลาให้กับงานของส่วนรวม
2. กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
3. ใช้สาธารณะสมบัติอย่างคุ้มค่า
4. ร่วมแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวม
5. เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
1.6 แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาลตระหนักในคุณค่าวิชาชีพและสิทธิของพยาบาล *
1
2
3
4
1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาลในทางที่ดี
2. ปฏิบัติตนตามบทบาทของนักศึกษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
3. ให้บริการตรงตามความต้องการของผู้รับบริการภายใต้ขอบเขตของวิชาชีพการพยาบาล
4. ให้บริการด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ผลการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 3)
3.1 สามารถสืบค้นข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายวิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อพัฒนาความรู้และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ *
1
2
3
4
1. สามารถค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการได้ด้วยตนเอง
2. เลือกแหล่งสารสนเทศ วิธีการ หรือเครื่องมือที่จะใช้สืบค้นข้อมูล
3. สืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และเชื่อถือได้
4. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได้
5. สืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน
6. วิเคราะห์ข้อมูล และอธิบายเหตุผลได้อย่างถูกต้อง
7. เลือกใช้ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพ
3.2 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานและบอกถึงผลกระทบจากแก้ไขปัญหาได้ *
1
2
3
4
1. รวบรวมข้อมูลและมองปัญหาอย่างครอบคลุม
2. แยกแยะ เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์อย่างเป็นระบบ
3. ตั้งสมมติฐานและหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
4. สร้างข้อสรุปความคิดรวบยอดของสถานการณ์ได้
5. วางแผนแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สมเหตุสมผล โดยเชื่อมโยงความรู้ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3.3 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางการวิจัยและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาการศึกษาและปัญหาทางสุขภาพ *
1
2
3
4
1. รวบรวมข้อมูลเพื่อระบุปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2. ตั้งสมมติฐานหรือประเด็นปัญหาจากข้อมูลที่ได้เพื่อนำไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน หรือประเด็นปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. สรุปผลจากการศึกษา เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ผลการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 4)
4.1 ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้รับบริการผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง *
1
2
3
4
1. การเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ หรือการพูดในเชิงบวกกับผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง
2. แสดงกิริยาท่าทางเหมาะสมกับสถานการณ์และกาลเทศะ
3. รับฟังความคิดเห็น หรือเปิดใจรับฟัง
4. เผชิญปัญหาและอุปสรรคในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
4.2 สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกทีมในบริบทหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย
บทบาทผู้นำ *
1
2
3
4
1. กำหนดวัตถุประสงค์ วางแผนและกำหนดบทบาทของสมาชิกก่อนการทำงาน
2. ตัดสินใจได้เหมาะสมตามสถานการณ์
3. กระตุ้นและเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการปฏิบัติงาน
4. อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดการทีมด้วยความยืดหยุ่นและยึดหลักการมีส่วนร่วม
6. กำกับ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงาน
บทบาทสมาชิกทีม *
1
2
3
4
1. ให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นในการทำงานกลุ่ม
2. เสนอข้อมูล/ความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์เชิงสร้างสรรค์
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ทำงานร่วมกัน
4. ร่วมรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น *
1
2
3
4
1. แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผล
2. ให้ความคิดเห็นเชิงพัฒนา
3. เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
4.4 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง *
1
2
3
4
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยหรือชุมชนอย่างเหมาะสม
2. มีส่วนร่วมในการวางแผนการแก้ปัญหาวิทยาลัยหรือชุมชนภายใต้ข้อมูลที่เป็นจริงอย่างสมเหตุสมผล
3. มีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ปัญหาวิทยาลัยหรือชุมชนตามที่กำหนดไว้
4. มีส่วนร่วมในการสรุปผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม
ผลการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 5)
5.1 สามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการปฏิบัติงาน *
1
2
3
4
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
2. คำนวณได้อย่างถูกต้อง
3. นำความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปประยุกต์ใช้ในการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
5.2 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ *
1
2
3
4
1. พูดภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส
2. เขียนภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส
3. พูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชีวิตได้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส
4 .เขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชีวิตได้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส
5. สรุปสาระจากการฟังภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
6 สรุปสาระจากการฟังภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
7 สรุปสาระจากการอ่านภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
8 สรุปสาระจากการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม *
1
2
3
4
1 เลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือข้อมูล
2 เลือกใช้วิธีการ/สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือข้อมูล