วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตบัณฑิตชั้นปีที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2562
4 หมายถึง แสดงพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ และสามารถอธิบายให้เหตุผลสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ได้
3 หมายถึง แสดงพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถอธิบายให้เหตุผลสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ได้
2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมได้ถูกต้องเพียงบางส่วน ต้องได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจึงจะมีความถูกต้องสมบูรณ์
1 หมายถึง แสดงพฤติกรรมได้ถูกต้องเมื่อมีตัวอย่างให้ศึกษาเพิ่มเติม หรือต้องได้รับการสอนซ่อมเสริม

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา
1.1.1 ความชื่อสัตย์ *
1
2
3
4
1. พฤติกรรมสุจริต ซื่อตรงในการเรียน การสอบ ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
2. ไม่นำของผู้อื่นมาเป็นของตน
3. ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่นหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือนจากความจริง
1.1.2 มีวินัย *
1
2
3
4
1. มุ่งมั่นในการเรียน/ทำงานอย่างเต็มความสามารถ
2. แสดงความเคารพอย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ
3. เป็นแบบอย่างของการรักษาความเป็นระเบียบของสถานที่ สิ่งแวดล้อม
4. แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย ถูกต้องตามกาลเทศะ
5. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย แหล่งฝึกและสังคม
1.1.3 ตรงต่อเวลา *
1
2
3
4
1. เข้าเรียนหรือฝึกปฏิบัติงานตรงเวลา
2. ส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด
3. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตรงต่อเวลา
1.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม *
1
2
3
4
1. มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และเป็นแบบอย่างของการมีสุขภาพที่ดี
2. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนประสบความสำเร็จ ทันเวลาเป็นแบบอย่างกับผู้อื่น
3. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของวิทยาลัย วิชาชีพและสังคม
4. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
5. ยอมรับผลการกระทำของตนเอง และพร้อมที่จะพัฒนา
1.3 สามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดการประเด็นหรือปัญหาทางจริยธรรม *
1
2
3
4
1. ระบุปัญหาเชิงจริยธรรมที่พบในชีวิตประจำวัน และในการปฏิบัติงาน
2. เลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลโดยใช้หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3. เป็นแบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรม
1.4 แสดงออกถึงการเคารพสิทธิคุณค่า ความแตกต่างและศักดิ์ศรีของความเป็นตนเอ *
1
2
3
4
1. มีทัศนคติที่ดีเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น
2. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และผู้รับบริการ
3. เปิดโอกาสให้ผู้อื่นและผู้รับการบริการได้แสดงความคิดหรือ พฤติกรรมในแบบของตนเอง
4. ยอมรับพฤติกรรมของผู้อื่นและผู้รับบริการโดยไม่ตัดสินจากความคิดของตนเอง
5. ปฏิบัติต่อผู้อื่นและผู้รับบริการโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (ความเป็นปัจเจกบุคคล)
1.5 แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะคำนึงถึงส่วนรวมและสังคม *
1
2
3
4
1. อุทิศเวลาให้กับงานของส่วนรวม
2. กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
3. ใช้สาธารณะสมบัติอย่างคุ้มค่า
4. ร่วมแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวม
5. เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
1.6 แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาลตระหนักในคุณค่าวิชาชีพและสิทธิของพยาบาล *
1
2
3
4
1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาลในทางที่ดี
2. ปฏิบัติตนตามบทบาทของนักศึกษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
3. ให้บริการตรงตามความต้องการของผู้รับบริการภายใต้ขอบเขตของวิชาชีพการพยาบาล
4. ให้บริการด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ผลการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 3)
3.1 สามารถสืบค้นข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายวิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อพัฒนาความรู้และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ *
1
2
3
4
1. สามารถค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการได้ด้วยตนเอง
2. เลือกแหล่งสารสนเทศ วิธีการ หรือเครื่องมือที่จะใช้สืบค้นข้อมูล
3. สืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และเชื่อถือได้
4. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได้
5. สืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน
6. วิเคราะห์ข้อมูล และอธิบายเหตุผลได้อย่างถูกต้อง
7. เลือกใช้ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพ
3.2 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานและบอกถึงผลกระทบจากแก้ไขปัญหาได้ *
1
2
3
4
1. รวบรวมข้อมูลและมองปัญหาอย่างครอบคลุม
2. แยกแยะ เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์อย่างเป็นระบบ
3. ตั้งสมมติฐานและหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
4. สร้างข้อสรุปความคิดรวบยอดของสถานการณ์ได้
5. วางแผนแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สมเหตุสมผล โดยเชื่อมโยงความรู้ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
3.3 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางการวิจัยและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาการศึกษาและปัญหาทางสุขภาพ *
1
2
3
4
1. รวบรวมข้อมูลเพื่อระบุปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2. ตั้งสมมติฐานหรือประเด็นปัญหาจากข้อมูลที่ได้เพื่อนำไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน หรือประเด็นปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. สรุปผลจากการศึกษา เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ผลการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 4)
4.1 ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้รับบริการผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง *
1
2
3
4
1. การเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ หรือการพูดในเชิงบวกกับผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง
2. แสดงกิริยาท่าทางเหมาะสมกับสถานการณ์และกาลเทศะ
3. รับฟังความคิดเห็น หรือเปิดใจรับฟัง
4. เผชิญปัญหาและอุปสรรคในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
4.2 สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกทีมในบริบทหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย
บทบาทผู้นำ *
1
2
3
4
1. กำหนดวัตถุประสงค์ วางแผนและกำหนดบทบาทของสมาชิกก่อนการทำงาน
2. ตัดสินใจได้เหมาะสมตามสถานการณ์
3. กระตุ้นและเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการปฏิบัติงาน
4. อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดการทีมด้วยความยืดหยุ่นและยึดหลักการมีส่วนร่วม
6. กำกับ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงาน
บทบาทสมาชิกทีม *
1
2
3
4
1. ให้ความร่วมมือและกระตือรือร้นในการทำงานกลุ่ม
2. เสนอข้อมูล/ความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์เชิงสร้างสรรค์
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ทำงานร่วมกัน
4. ร่วมรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น *
1
2
3
4
1. แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผล
2. ให้ความคิดเห็นเชิงพัฒนา
3. เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
4.4 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง *
1
2
3
4
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยหรือชุมชนอย่างเหมาะสม
2. มีส่วนร่วมในการวางแผนการแก้ปัญหาวิทยาลัยหรือชุมชนภายใต้ข้อมูลที่เป็นจริงอย่างสมเหตุสมผล
3. มีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ปัญหาวิทยาลัยหรือชุมชนตามที่กำหนดไว้
4. มีส่วนร่วมในการสรุปผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม
ผลการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 5)
5.1 สามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการปฏิบัติงาน *
1
2
3
4
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
2. คำนวณได้อย่างถูกต้อง
3. นำความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปประยุกต์ใช้ในการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
5.2 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ *
1
2
3
4
1. พูดภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส
2. เขียนภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส
3. พูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชีวิตได้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส
4 .เขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชีวิตได้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส
5. สรุปสาระจากการฟังภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
6 สรุปสาระจากการฟังภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
7 สรุปสาระจากการอ่านภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
8 สรุปสาระจากการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม *
1
2
3
4
1 เลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือข้อมูล
2 เลือกใช้วิธีการ/สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือข้อมูล
3 ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามหลักจริยธรรม
4.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้อื่น (หลักความเป็นส่วนตัว : Information Privacy)
4.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่บิดเบือนข้อมูล (หลักความถูกต้อง : Information Accuracy)
4.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดย อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล (หลักความเป็นเจ้าของ : Information Property)
4.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาต (หลักการเข้าถึงข้อมูล : Data Accessibility)
5.4 สามารถสื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพอย่างปลอดภัย *
1
2
3
4
1 สื่อสารกับผู้รับบริการด้วยภาษา น้ำเสียง และท่าทีสุภาพ
2 อธิบายเหตุผลทางการพยาบาลได้ถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย
3 ปรับวิธีการสื่อสารได้เหมาะสมกับผู้รับบริการ
4 สื่อสารกับผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ
ผลการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 6)
6.1 สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ได้อย่างเป็นองค์รวม เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ *
1
2
3
4
1. ปฏิบัติการพยาบาล ให้กับผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อน โดยคำนึงถึงภาวะสุขภาพของบุคคล ที่ตอบสนองมิติ ด้านกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ
2. ปฏิบัติการพยาบาล ให้กับผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อน โดยคำนึงถึงภาวะสุขภาพของบุคคล ที่ตอบสนองมิติ ด้านจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
3. ปฏิบัติการพยาบาล ให้กับผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อน โดยคำนึงถึงภาวะสุขภาพของบุคคล ที่ตอบสนองมิติ ด้านสังคม
4. ปฏิบัติการพยาบาล ให้กับผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อน โดยคำนึงถึงภาวะสุขภาพของบุคคล ที่ตอบสนองมิติด้านจิตวิญญาณ
5. ปฏิบัติการพยาบาล ให้กับผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อน เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ
6. ปฏิบัติการพยาบาล ให้กับผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อนโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ ศิลปะการพยาบาล
7. ปฏิบัติการพยาบาล ให้กับผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อนโดยอาศัยหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
8. ปฏิบัติการพยาบาลที่มีปัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อน ด้วยความเอื้ออาทร
6.3 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยความเมตตากรุณาและเอื้ออาทรโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม *
1
2
3
4
1. เอาใจใส่ ห่วงใย ให้กำลังใจผู้รับบริการ
2. ไวต่อความรู้สึก คำพูด และพฤติกรรมของผู้รับบริการ และตอบสนองได้อย่างเหมาะสม
3. สื่อสารกับผู้รับบริการด้วยถ้อยคำ น้ำเสียง สุภาพ นุ่มนวลและเป็นมิตร
4. ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการก่อนให้การพยาบาลทุกครั้ง
5. รับฟังความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้รับบริการโดยไม่ตัดสิน
6. ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
7. ปฏิบัติการพยาบาล โดยคำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น สิทธิผู้ป่วย และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
8. หาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับผู้รับบริการในการปฏิบัติการพยาบาล ตามความเชื่อ วัฒนธรรมของผู้รับบริการ และ สอดคล้องกับแผนการรักษา
6.4 สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลได้ทั้งในสถานการณ์จำลองและในสถานการณ์จริง *
1
2
3
4
1. การประเมินสภาพ (ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำนอง)
1.1 รวบรวมข้อมูลจากการซักประวัติ/แฟ้มประวัติ/บุคคลและการตรวจร่างกายได้ครบถ้วน
1.2 ตรวจร่างกายได้ครบถ้วน เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการ
1.3 รวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมด้านกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ
1.4 รวบรวมข้อมูลได้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ
1.5 จำแนกประเภทข้อมูล แปลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
1.6 บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ
(2) วินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาล (ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลอง) *
1
2
3
4
2.1 ระบุข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ได้ครบถ้วนกับปัญหาของผู้รับบริการ และความต้องการอย่างเป็นองค์รวมสอดคล้อง
2.2 ระบุข้อมูลสนับสนุนได้ถูกต้อง และครบถ้วน
2.3 จัดลำดับความสำคัญของข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลตามความสำคัญ เร่งด่วนได้ถูกต้อง
3. วางแผนทางการพยาบาล  (ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลอง) *
1
2
3
4
3.1 ระบุวัตถุประสงค์ทางการพยาบาลได้ถูกต้องสอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
3.2 ระบุเกณฑ์การประเมินผลการพยาบาลได้ถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (สำหรับการพยาบาลอนามัยชุมชนประเมินจากการกำหนดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผล
3.3 ระบุกิจกรรมการพยาบาลได้สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล อย่างเป็นองค์รวม
3.4 จัดลำดับกิจกรรมการพยาบาลได้เหมาะสมกับความจำเป็น เร่งด่วน
3.5 ระบุเหตุผลของกิจกรรมการพยาบาลโดยใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง