แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ตามพันธกิจ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เพศ
สถานภาพ
วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบสารสนเทศ(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
อื่น ๆ ระบุ
Your answer
ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ
อื่น ๆ ระบุ
Your answer
ความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ
พันธกิจที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีระบบ และพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ mis ,ระบบให้บริการยานพาหนะ ,ระบบฐานข้อมูลบุคลากร เป็นต้น
1.1 ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2 ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.3 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.4 ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.5 ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก
น้อยที่สุด
มากที่สุด
พันธกิจที่ 2 รักษาสิทธิประโยชน์และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เช่น ระบบติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน
2.1 ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4 ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.5 ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก
น้อยที่สุด
มากที่สุด
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง เช่น การจัดการความรู้ (KM) , ระบบแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
3.1 ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.3 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.4 ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.5 ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก
น้อยที่สุด
มากที่สุด
พันธกิจที่ 4 สร้าง ส่งเสริมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อบุคลากรในการทำงานอย่างมีความสุข เช่น ข้อมูลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
4.1 ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.2 ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.3 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.4 ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.5 ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service