แบบประเมินความพึงพอใจการจัดอบรม หลักสูตรการสร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams โดยงานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
หน่วยงาน *
ความพึงพอใจต่อการอบรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การฝึกอบรม
ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ข้อเสนอแนะในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่
หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป ได้แก่
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse