Captionless Image

  האיחוד האירופי - שאלון התייעצות - תת וועדה לסחר - הגשה עד 20.11.15

  בחודש דצמבר תתכנס התת וועדה לסחר בין ישראל לאיחוד האירופי. תת ועדת הסחר היא פלטפורמה להעלאת נושאים שונים הנוגעים ליחסים הסחר בין מדינות. לקראת הדיונים, אנו שואפים למפות את בעיות הסחר של היצואנים הישראלים עם האיחוד האירופי. לפיכך, אנו מעוניינים לקבל משוב מהיצואנים הקיימים או הפוטנציאליים לגבי בעיות בסחר אשר פוגעות בתחרותיות של חברות ישראליות ויכולות להיפתר במסגרת הסכמות בין ממשלת ישראל לאיחוד האירופי. דוגמאות: חסמים בלתי מכסיים, בעיות בתקינה, רישוי, אפליה במכרזים וכיו"ב.
  Must not contain 1234567890
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question