แบบสำรวจความต้องการ e-Learning 2561
แบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการหน่วยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เพื่อจัดทำแผนการให้บริการปีงบประมาณ 2561) กรุณาเลือกระดับความต้องการการบริการ ดังนี้
5 หมายถึง ระดับ ต้องการมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับ ต้องการมาก
3 หมายถึง ระดับ ต้องการปานกลาง
2 หมายถึง ระดับ ต้องการน้อย
1 หมายถึง ระดับ ต้องการน้อยที่สุด
สถานะของผู้รับบริการ *
หน่วยงานที่สังกัด *
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
กรุณาเลือกระดับความต้องการของท่าน ระดับที่ 1 = ต้องการน้อยที่สุด ระดับที่ 2 = ต้องการน้อย
ระดับที่ 3 = ต้องการปานกลาง ระดับที่ 4 = ต้องการมาก ระดับที่ 5 = ต้องการมากที่สุด
ประเด็นสำรวจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ *
5
4
3
2
1
ควรมีขั้นตอนการให้บริการ Google Classroom ที่ชัดเจน และประกาศให้ผู้รับบริการทราบผ่านเว็บไซต์ของสำนักดิจิทัลฯ
ควรมีขั้นตอนการให้บริการ Moodle CMRU ที่ชัดเจน และประกาศให้ผู้รับบริการทราบผ่านเว็บไซต์ของสำนักดิจิทัลฯ
ควรมีโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
ควรมีโครงการอบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษา และอาจารย์ อย่างต่อเนื่อง
ควรมีช่องทางการเผยแพร่คู่มือการใช้งานระบบที่มีให้บริการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานอีเลินนิ่งหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์สำนักฯ, Facebook
ควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของงานอีเลินนิ่งหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์สำนักฯ, Facebook
กรุณาระบุชื่อระบบที่ต้องการให้อบรม
Your answer
กรุณาระบุช่องทางที่ต้องการให้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และคู่มือการใช้งานระบบต่างๆ
Your answer
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
Your answer
2. ด้านเจ้าหน้าที่
กรุณาเลือกระดับความต้องการของท่าน ระดับที่ 1 = ต้องการน้อยที่สุด ระดับที่ 2 = ต้องการน้อย
ระดับที่ 3 = ต้องการปานกลาง ระดับที่ 4 = ต้องการมาก ระดับที่ 5 = ต้องการมากที่สุด
ประเด็นสำรวจด้านเจ้าหน้าที่ *
5
4
3
2
1
ให้บริการด้วยความสุภาพ
มีความรู้ความเข้าใจในงานอีเลินนิ่ง สามารถสื่อสารกับผุู้รับบริการได้อย่างเข้าใจ
เจ้าหน้าที่ เอาใจใส่ กระตือรือร้นในการให้บริการ
ให้บริการรวดเร็ว ตรงต่อเวลา
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ด้านเจ้าหน้าที่
Your answer
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
กรุณาเลือกระดับความต้องการของท่าน ระดับที่ 1 = ต้องการน้อยที่สุด ระดับที่ 2 = ต้องการน้อย
ระดับที่ 3 = ต้องการปานกลาง ระดับที่ 4 = ต้องการมาก ระดับที่ 5 = ต้องการมากที่สุด
ประเด็นสำรวจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
สถานที่ตั้งสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ
ควรมีช่องทางที่สะดวกในการติดต่อเจ้าหน้า เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook
ควรมีบริการให้ยืมอุปกรณ์ หรือห้องปฏิบัติการ ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ควรมีบริการคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอสำหรับการศึกษานอกเวลาเรียน
ควรมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์
โปรดระบุช่องทางที่ต้องการให้เพิ่มในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
Your answer
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
Your answer
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
กรุณาเลือกระดับความต้องการของท่าน ระดับที่ 1 = ต้องการน้อยที่สุด ระดับที่ 2 = ต้องการน้อย
ระดับที่ 3 = ต้องการปานกลาง ระดับที่ 4 = ต้องการมาก ระดับที่ 5 = ต้องการมากที่สุด
ประเด็นสำรวจด้านคุณภาพการให้บริการ *
5
4
3
2
1
ควรมีความรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน ทันเวลาต่อการใช้งาน
ควรมีการติดต่อกลับไปยังผู้รับบริการเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ควรมีการให้ข้อแนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ให้บริการตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ด้านคุณภาพการให้บริการ
Your answer
5. ด้านระบบสารสนเทศ
กรุณาเลือกระดับความต้องการของท่าน ระดับที่ 1 = ต้องการน้อยที่สุด ระดับที่ 2 = ต้องการน้อย
ระดับที่ 3 = ต้องการปานกลาง ระดับที่ 4 = ต้องการมาก ระดับที่ 5 = ต้องการมากที่สุด
ประเด็นสำรวจด้านระบบสารสนเทศ *
5
4
3
2
1
เข้าถึงระบบ Google Classroom ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั้งภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย
เข้าถึงระบบ Moodle CMRU ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั้งภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย
ต้องการให้จัดหาระบบบริการด้าน e-Learning เพิ่มขึ้น
ปรับปรุงเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งาน e-Learning (http://www.lms.cmru.ac.th)
มีเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านงานอีเลินนิ่งให้บริการ เช่น สรุปผู้ใช้งาน และ รายวิชาที่เปิดสอนในระบบที่มีให้บริการ ฯลฯ
โปรดระบุชื่อระบบบริการด้านอีเลินนิ่งที่ต้องการให้จัดหาเพิ่มเติม
Your answer
โปรดระบุสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงในเว็บไซต์งานอีเลินนิ่ง
Your answer
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ด้านระบบสารสนเทศ
Your answer
6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ภาพรวมของงาน e-Learning)
โปรดระบุข้อเสนอแนะอื่นๆในภาพรวมของงาน e-Learning
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms